Var­för har in­te gran­nar in­for­me­rats om kla­go­mål?

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Gran­ne till kyr­kan

Jag tyc­ker att frå­gan om klock­ring­ning i Kungs­holms kyr­ka är då­ligt skött. Det ver­kar som om det he­la är en pri­vat­af­fär mel­lan Pek­ka He­i­no och vår kyr­ko­her­de. Var­för har in­te al­la som bor i kyr­kans när­om­rå­de på nå­got sätt in- for­me­rats om det som vis­sa an­ser va­ra ett ljud­pro­blem. Då tän­ker jag på fram­ställ­da kla­go­mål, even­tu­el­la ljud­mät­ning­ar och åt­gär­der. Det finns ock­så de som har and­ra syn­punk­ter på klock­ring­ning och kyr­kans verk­sam- het än vad Pek­ka He­i­no har.

Det är ba­ra en sak att sä­ga: Grön­kö­ping! Det ver­kar som om de an­sva­ri­ga för Väs­ter­malms för­sam­ling har en del att för­kla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.