SP: Rus­ta upp Tull­hu­set

Vårt Kungsholmen - - Tyck Om! - Stock­holmspar­ti­et Hel­ve Tsai

Nu när ho­tet att sköv­la Bla­si­e­hol­men för­hopp­nings­vis är bor­ta bör man sät­ta i gång med att re­stau­re­ra och ut­veck­la om­rå­det. Tull­hu­set från 1874 och in­til­lig­gan­de ma­ga­sin vitt­nar om en tid då Bla­si­e­hol­men var cent­rum för sjö­fart; där­i­från gick far­tyg med pas­sa­ge­ra­re och frakt till bland an­nat söd­ra Sve­ri­ge, Dan­mark och Nor­ge.

Det var vid för­ra se­kel­skif­tet ett vik­tigt cent­rum med för­ank­ring bå­de i nä­rings­li­vet och i det of­fent­li­ga. Tull­hu­set är en ar­ki­tek­to­nisk pär­la som lik­som ma­ga­si­nen bör rustas upp och gö­ras till mu­se­um för en in­tres­sant del av Stock­holms histo­ria med ut­ställ­ning­ar och ak­ti­vi­te­ter för oli­ka åld­rar, park och ser­ve­ring och kom­mer att bli ett upp­skat­tat ut­flykts­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.