Nu ska po­li­sen lä­ra cy­klis­ter tra­fikvett

Frå­gor om kör­kort, väg­mär­ken och hör­lu­rar. En bro­schyr om tra­fik­reg­ler. Nu in­le­der po­li­sen på Kungsholmen sin rik­ta­de in­sats som ska kart­läg­ga cy­klis­ter. Må­let är att mins­ka olyc­kor­na.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt Mim­mi Ep­ste­in

NUM­MER 45. 10 NO­VEM­BER– 16 NO­VEM­BER 2018. ÅR­GÅNG 46.

Det är kors­ning­en S:t Eriks­ga­tan/Fleminggatan som är först ut när kom­mun­po­lis Pe­ter Enell med någ­ra kol­le­gor sät­ter stads­de­lens cy­klis­ter un­der lupp på ons­dags­kväl­len.

Det är den förs­ta av fle­ra tänk­ta till­fäl­len där po­li­sen ska ut och mö­ta cy­klis­ter i stads­de­len.

Att det är just cy­klis­ter som är i fo­kus, och in­te bi­lis­ter el­ler gå­en­de, är för att det är ett av po­li­sens med­bor­gar­löf­ten på Kungsholmen.

”Cy­kel­tra­fi­kan­ter skall för­ses med mer in­for­ma­tion gäl­lan­de reg­ler för att fö­re­byg­ga olyc­kor på cy­kel­ba­nor och i ron­del­ler”, som det ut­trycks i löf­te­na.

Må­let är att olyc­kor­na ska mins­ka, en­ligt kom­mun­po­li­sen Pe­ter Enell.

– Vi får många kla­go­mål om att cy­klis­ter cyklar mot rött, an­vän­der gång­ba­nor el­ler in­te stan­nar vid över­gångs­stäl­len, sä­ger han.

Viss ut­val­da plat­ser

Som en del i ar­be­tet att fö­re­byg­ga olyc­kor föl­jer de nu ock­så olycks­sta­tisti­ken där de oskyd­da­de tra­fi­kan­ter­na – fot­gäng­a­re och cy­klis­ter – är in­blan­da­de. Det är för att se om vis­sa plat­ser är mer ut­sat­ta än and­ra så de vet var de ska rik­ta in­sat­ser­na, en­ligt Enell.

Men in­sat­ser­na nu hand­lar in­te om att böt­fäl­la even­tu­el­la syn­da­re, ut­an att pra­ta med cy­klis­ter och in­for­me­ra om gäl­lan­de tra­fik­reg­ler.

– Vi har med oss någ­ra enk­la frå­gor som om cy­klis­ter­na har kör­kort, vil­ket kan va­ra in­tres­sant tyc­ker jag. Vi ska vi­sa tre tra­fik­mär­ken och se om de vet vad de be­ty­der. Om de an­vän­der hjälm el­ler

hör­lu­rar tän­ker vi ock­så no­te­ra. Tan­ken är ock­så att in­for­me­ra de som cyklar och ge dem en li­ten bro­schyr med reg­ler, sä­ger han.

Hur ska så­na frå­gor hjäl­pa er att mins­ka an­ta­let olyc­kor?

– Det ger en hint om hur det ser ut med kun­ska­pen. Vi vill se vad det här ger in­nan vi går vi­da­re, och vi be­hö­ver få

Vi får många kla­go­mål om att cy­klis­ter cyklar mot rött, an­vän­der gång­ba­nor el­ler in­te stan­nar vid över­gångs­stäl­len.

in ett hyf­sat stort un­der­lag först.

En som stan­nar för att sva­ra på po­li­sens frå­gor är An­na von Fri­edrichs Gräng­sjö.

– Jag tyc­ker att in­sat­sen är bra. Det är många cy­klis­ter som in­te kan tra­fik­reg­ler­na och in­te har kör­kort. Cy­kel­tra­fi­ken i Stock­holm fun­ge­rar in­te så bra, många cyklar så fruk­tans­värt fort, sä­ger hon.

Ef­ter in­sat­sen sum­me­rar Pe­ter Enell ons­da­gens mö­ten med cy­klis­ter.

– Vi pra­ta­de med om­kring hund­ra cy­klis­ter och det var ett po­si­tivt be­mö­tan­de. Men kun­skaps­ni­vån kring tra­fik­reg­ler var in­te så god, sä­ger han.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PO­SI­TIV. Aron Mosta­fi (th) cyklar var­je dag. ”Det är su­ve­ränt att po­li­sen kol­lar hur det står till med cy­klis­ter­nas tra­fik­kun­ska­per. De som cyklar mås­te ock­så tän­ka på tra­fik­reg­ler­na, de gäl­ler för al­la” sä­ger han. Pe­ter Enell, kom­mun­po­lis, var nöjd med in­sat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.