Ef­ter vår läsar­täv­ling: To­ra Dahls park in­vigd

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Nu har To­ra Dahls park, som döp­tes ef­ter vår namn­täv­ling, fått sitt namn mer of­fi­ci­ellt. vi var på plats med namn­vin­na­ren Kerstin Odds­dot­ter för att skå­la när par­kens skylt sat­tes upp.

För un­ge­fär ett år se­dan an­tog sta­den det nya nam­net för kvar­ter­spar­ken i Fred­häll, vid kors­ning­en Rå­lamb­s­vä­gen Fred­hälls­ga­tan och ner mot Ad­ler­bet­hs­ga­tan och Bir­ger Sjö­bergs väg.

Kerstin Odds­dot­ter som bor i ett av hu­sen in­till och var den som fö­reslog nam­net ef­ter den pris­be­lön­ta för­fat­ta­ren i vår namn­täv­ling och sta­den nap­pa­de på för­sla­get.

På ons­dags­för­mid­da­gen var hon och ma­ken Lennart så klart på plats för att för­e­vi­ga när den ef­ter­läng­ta­de skyl­ten som gör det mer of­fi­ci­ellt sat­tes upp.

– Det känns bra. Jag trod­de först att To­ra Dahl ha­de bott här, men det vi­sa­de sig in­te va­ra så när jag fors­ka­de li­te om det. Men jag fö­reslog nam­net än­då ef­tersom de fles­ta ga­tor här har för­fat­ta­rel­ler ve­ten­skap­s­namn, men det är näs­tan inga kvin­nor. Och så är det lätt att sä­ga, sä­ger hon.

Eft er en stunds fi xan­de och trix­an­de av Björn Karls­son och Per Gustafs­son från ent­re­pre­nö­ren Sve­via så satt den till slut på plats. Ef­tersom par­ken ska re­no­ve­ras näs­ta år så vän­tar stads­de­len med en mer of­fi­ci­ell in­vig­ning av nam­net och skyl­ten.

Men ing­en in­vig­ning ut­an en skål. Och va­na som vi är, det är fjär­de gång­en en plats i stads­de­len döps tack va­re Vårt Kungsholmen och vå­ra lä­sa­re, så ha­de vi med en jum­boflas­ka Pom­mac att skå­la i till den tapp­ra och gla­da när­va­ran­de ska­ran.

– Jag hop­pas att de (stads­dels­för­valt­ning­en) sät­ter up en pla­kett med mer in­for­ma­tion kring vem hon var se­dan ock­så. Och det tror jag att dom gör, sä­ger Kerstin.

FO­TO: PER BRANDT

SKÅLADE. Kerstin Odds­dot­ter var den som kom på nam­net To­ra Dahls park och hon fick äran att skå­la in det nya nam­net i Pom­mac som Vårt Kungsholmen ha­de med sig, till­sam­mans med ma­ken Lennart och Björn Karls­son och Per Gustafs­son från ent­re­pre­nö­ren Sve­via.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.