I MARIEBERG BÖR­JAR LUNCHEN 09.00

Korv­stro­ganoff med ef­ter­rätt när res­ten av Kungsholmen sörp­lar mor­gonkaf­fe. På lunch­re­stau­rang­en WKB på Gjör­wells­ga­tan bör­jar rus­ning­en ti­digt.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Att äta ti­di­ga lun­cher är inga märk­lig­he­ter i vis­sa bran­scher, men då kanske främst en egen mat­lå­da på job­bet. Men att kä­ka på re­stau­rang när and­ra kä­kar fru­kost? Inga pro­blem i Marieberg.

Re­dan in­nan kloc­kan nio är det en li­ten kö som sam­las in­nan WKB på Gjör­wells­ga­tan öpp­nar. Se­dan hug­ger gäs­ter­na här in på den sex rät­ter sto­ra lunch­buffén.

Stan för sig själv

För ren­håll­nings­gäng­et, som är stam­mi­sar här, föll va­let på korv stro­ganoff den här da­gen. Att kä­ka varm lunch ute när and­ra sle­var fru­kost­fi­len är gi­vet för dem som re­dan är in­ne på någ­ra tim­mars jobb, ”det be­hövs ju stäl­len för oss van­li­ga kne­ga­re ock­så” en­ligt gäng­et. De fles­ta är igång och kör i in­ners­tan kloc­kan 6 ef­tersom ”man får stan för sig själv då så det går for­ta­re”.

– Det är en va­ne­sak. När jag bör­ja­de tyck­te jag att det kän­des kons­tigt, men man vän­jer sig, sä­ger Zabri­na Ved­berg.

En­ligt gäng­et finns det någ­ra kro­gar som kör ti­di­ga lun­cher, och till och med kan läg­ga upp en tall­rik ti­di­ga­re än 9, men mest ut­an­för in­ners­tan. I stan är det tuf­fa­re.

– Vi kan in­te par­ke­ra nå­gon­stans här, sta­den har änd­rat par­ke­rings­reg­ler­na. För­ut fick vi stå en halv­tim­me på plat­ser som ha­de par­ke­rings­för­bud, sä­ger Klas Hol­mén och får med­håll från öv­ri­ga i säll­ska­pet.

Vid 9.15- ryc­ket är det dags för ef­ter­rätt. I al­la fall för ”allt-i-al­lon” Ka­ri Pit­kä­nen som tar för sig av mo­rotska­kan och kaf­fe. Det är var­ken den förs­ta el­ler sista kop­pen för da­gen.

– Ef­ter­rätt mås­te man ha. Det hör till, sä­ger han och skrat­tar. Jag har ätit så här ti­digt se­dan jag bör­ja­de i bran­schen. Det har all­tid va­rit så. Lunch kloc­kan nio. Se­dan blir det mac­kor och kaf­fe som jag tar med till ”hjul­ko­jan” vi har på job­bet. Jag äter en mac­ka och kaf­fe till fru­kost ock­så. Finns en ef­ter­frå­gan WKB har re­stau­rang­er även på Gär­det och i Väst­ber­ga, al­la med lunch kloc­kan 9-14. Det har de haft i många år, ti­di­ga­re så öpp­na­de de ”först” 9.30 men det flyt­ta­des fram.

– Det är för att det finns en ef­ter­frå­gan, vis­sa äter ju lunch ti­di­ga­re än and­ra, för­kla­rar Sand­ra Eke­ling en av de re­stau­rang­an­sva­ri­ga i Marieberg en­kelt och tilläg­ger att den sto­ra lunch­rus­ning­en är vid 11-12.

Jag har ätit så här ti­digt se­dan jag bör­ja­de i bran­schen.

BUFFÈ. Var­je dag ser­ve­rar WKB sex var­ma lunchrät­ter mel­lan kloc­kan 9-14 på al­la de­ras tre re­stau­rang­er i stan.

VÄL­KOM­NAR. Ke­fe Ah­med job­bar i kö­ket och Sand­ra Eke­ling är an­sva­rig för re­stau­rang­en till­sam­mans med Ol­le Eke­ling.EF­TER­RÄTT. Var­ken lunch el­ler ef­ter­rätt vid 9-ryc­ket är någ­ra kons­tig­he­ter för Ka­ri Pit­kä­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.