Fler trot­to­a­rer

säk­ras med salt

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Fler trot­to­a­rer ska sopsal­tas även i vin­ter. Sta­den ska läg­ga fem mil­jo­ner på nya för­sök att för­bätt­ra för gå­en­de.

För­ra vin­tern gjor­de sta­den för­sök med att sopsal­ta trot­to­a­rer, en me­tod som va­rit väl­digt lyc­kad när det gäl­ler cy­kel­stråk, för att för­bätt­ra för fot­gäng­ar­na.

Nu med­de­lar tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) att det ska bli ut­ö­ka­de tes­ter i vin­ter. Yt­ter­li­ga­re fem mil­jo­ner kro­nor ska läg­gas på nya för­sök på fle­ra trot­to­ar­sträc­kor, främst i in­ners­tan. De sträc­kor, S:t Eriks­ga­tan och Norr Mä­lar­strand som gjor­des för­ra vin­ter ska även de fort­sät­ta att sopsal­tas.

– Vi kom­mer an­slå fem mil­jo­ner kro­nor ex­tra i bud­ge­ten för den här verk­sam­he­ten för vi vill ut­ö­ka tes­ter­na för att få bätt­re fram­kom­lig­het för gå­en­de i Stock­holm. Det är en ut­tryck­lig vil­ja från vår si­da, sä­ger han.

Svårt sal­ta bra

En ut­vär­de­ring som tra­fik­kon­to­ret gjort kring för­ra vin­terns för­sök pe­ka­de på att det är svårt att få till en bra sopsalt­ning på trot­to­a­rer, bland an­nat på grund av ojäm­na mar­kni­vå­er och även sa­ker som står i vägen som möble­ring­ar. Det är pro­blem som går att lö­sa, en­ligt Da­ni­el Helldén.

– Vi vet att det blir be­svär­ligt när det är sa­ker i vägen och trånga trot­to­a­rer, att det finns till­fäl­len då sopsalt­ning­en in­te tar fullt ut. Men det är sam­ma sak när man plo­gar. Så vi ut­ö­kar tes­ter­na helt en­kelt, barn­sjuk­do­mar finns i al­la nya sy­stem och nu får vi tit­ta på hur de går att lö­sa, sä­ger han.

Främst i in­ners­tan

Hur många plat­ser de nya för­sö­ken ska gö­ras på åter­står att se, men det kom­mer främst hand­la om in­ners­tan, en­ligt Helldén.

– Tra­fik­kon­to­ret ska nu ta fram en lis­ta på ett an­tal plat­ser. Det kom­mer hu­vud­sak­li­gen bli i in­ners­tan ef­tersom gång­ba­nor som är as­fal­te­ra­de är myc­ket enkla­re att sopsal­ta. Av de 20 mil cy­kel­stråk som vi sopsal­tar gör vi även det på 15 mil av gång­ba­nor­na, sä­ger han.

Vi vill ut­ö­ka tes­ter­na för att få bätt­re fram­kom­lig­het för gå­en­de i Stock­holm.

FO­TO: CLARENCE FRENKER

SO­PAS. En­bart gång­ba­nor in­till pri­o­ri­te­ra­de cy­kel­stråk kom­mer att sopsal­tas i vin­ter en­ligt sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.