FC Stock­holm

mot nya höj­der

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Det var en ex­trem lätt­nat att änt­li­gen få gå upp.

Fem­te upp­flytt­ning­en – på åt­ta sä­song­er. Suc­céla­get FC Stock­holm är kla­ra för di­vi­sion 2 ef­ter ny se­ger. Nu ja­gar klub­ben me­ri­te­ra­de ny­för­värv för att bli ett topp­lag även näs­ta år. Det var ett vilt firande på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen – och un­der he­la kväl­len och nat­ten mot sön­dag för FC Stock­holm som har Kril­lan som hem­ma­bas. En ny se­ger mot Sleip­ner, igen med 2-1 men nu på bor­ta­plan, in­ne­bär att la­get är kla­ra för di­vi­sion 2 näs­ta sä­song. Må­let är all­svens­kan En im­po­ne­ran­de klätt­ring se­dan klub­bens grun­dan­de 2010.

– Det var en ex­trem lätt­nat att änt­li­gen få gå upp, och att gö­ra det på Par­ken. Det var käns­lo­samt åt al­la möj­li­ga håll. Det var otro­ligt skönt att få se den gläd­jen hos al­la som har va­rit med så länge. Rik­tigt skönt, sä­ger Ste­fan Elfver, sport­chef och as­si­ste­ran­de trä­na­re.

– Vi av­gör i 78:e mi­nu­ten, ef­ter att de ha­de ta­git led­ning­en och har bra kon­troll. Sett över två mat­cher så ska­par vi fler lä­gen än dom.

Nu vän­tar allt­så spel i di­vi­sion 2, men sin va­na tro­gen är det in­te snack om att va­ra med och ”se och lä­ra” som det an­nars kan he­ta som ny­kom­ling­ar. Re­dan i Fa­ce­book- in­läg­get om avan­ce­mang­et är det #mot­div1 som gäl­ler. Klub­ben har ju må­let att i fram­ti­den spe­la all­svenskt och i Eu­ro­pa.

– Vi har fort­fa­ran­de sam­ma mål. Vi är sam­ti­digt re­a­lis­ter och det är många bra lag i två­an, men vi vill all­tid vin­na al­la mat­cher och jag tror vi blir job­bi­ga att mö­ta, sä­ger Ste­fan Elfver. Vill sam­ar­be­ta I la­get finns re­dan fle­ra spe­la­re med all­svensk ru­tin och även om stom­men är bra har klub­ben re­dan kon­takt med någ­ra me­ri­te­ra­de tänk­ba­ra ny­för­värv till näs­ta sä­song. De fun­de­rar även på att an­ting­en star­ta ett u-lag el­ler sam­ar­be­ta med nå­gon an­nan klubb för att rus­ta or­ga­ni­sa­tio­nen bätt­re.

– Ser man till kva­let så mö­ter vi ju ett lag från di­vi­sion två så vi har ett bra lag och jag vill verk­li­gen att de som har gjort det här får fort­sät­ta, se­dan är det klart att det blir för­stärk­ning­ar. Vi har kon­takt med någ­ra bra namn med er­fa­ren­het från spel högt upp, sä­ger Ste­fan Elfver.

Karl­bergs hopp om di­vi­sion 1 le­ver fort­fa­ran­de. An­nars vän­tar allt­så Kungs­holms­der­byn näs­ta sä­song.

– Det vo­re jät­te­kul tyc­ker vi och sä­kert dom ock­så. Se­den vo­re det kul om de fix­a­de kva­let ock­så med det är tufft. Får vi der­byn är det en jät­te­bonus.

FO­TO: FC STOCK­HOLM

FEST & JU­BEL. Det blev stor fest för FC Stock­holm In­ter­na­zio­na­le när de blev kla­ra för di­vi­sion 2 i hel­gen ef­ter se­ger mot IK Sleip­ner med 2–1. Ned­re bil­den är från klub­bens förs­ta match på Kril­lan för någ­ra år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.