Ama­ran­ten

fix­ar egen jul­mark­nad

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Det kanske känns långt bort nu men snart bör­jar det i al­la fall lac­ka mot jul. Det vill Ho­tel Ama­ran­ten upp­märk­sam­ma ge­nom att dra igång en stor jul­mark­nad – in­om­hus.

Hel­gen 1-2 de­cem­ber mel­lan kloc­kan 11-16 bå­da da­gar­na ska ho­tel­let fyl­las med mäng­der av ak­ti­vi­te­ter och av lo­ka­la fö­re­tag som bju­dits in, allt­i­från bar­be­ra­re till de­sig­ners, in­red­ning och klä­der.

Dess­utom satsar ho­tel­let stort på bar­nen med tom­te­be­sök, allsång och an­sikts­mål­ning. Det kom­mer även bli film­vis­ning och säl­jas sånt som hör ju­len till i mat och dryck som glögg, våff­lor och skink­mac­kor. Med me­ra, en­ligt mark­nads­che­fen Han­na Holfve.

– Vi tar bort al­la möb­ler här in­ne i lob­byn och fyl­ler he­la en­trépla­net med jul­mark­na­den. Det ska fin­nas nå­got för al­la, ett brett ut­bud. Vi har yt­ter­li­ga­re fle­ra lo­ka­la ak­tö­rer på väg in, sä­ger hon.

Un­der jul­mark­na­den star­tar ho­tel­let även sin kam­panj ”En­sam jul­gran sö­ker klap­par”, som man även till­sam­mans med öv­ri­ga ho­tell i ked­jan kört ti­di­ga­re år. Tan­ken är att man kan läm­na in julklap­par där som se­dan skänks till barn­can­cer­fon­den.

– Det blir en kick-off för det och det är verk­li­gen ett pro­jekt som vi brin­ner för, sä­ger Han­na Holfve.

FO­TO: PER BRANDT

ÖPP­NAR UPP. Han­na Holfve, mark­nads­chef på Ama­ran­ten, hop­pas många Kungs­holms­bor le­tar sig till ho­tel­let för jul­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.