Våld­täkts­för­sök på kvin­na i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Uf­fe Lindeborg uf­fe.lindeborg@di­rekt­press.se

En kvin­na i 20-års­ål­dern blev un­der mån­da­gen ut­satt för ett våld­täkts­för­sök, nä­ra Ko­ral­len i Val­len­tu­na cent­rum. Po­li­sen har i nu­lä­get ing­en miss­tänkt.

En sats­ning på ex­pert­grupp med rek­to­rer ska ta Val­len­tu­na kom­mun till att bli en av lan­dets 30 bäs­ta skol­kom­mu­ner. Det hop­pas al­li­an­sen som be­slu­tat att sat­sa på ”förste­rek­to­rer”. Op­po­si­tio­nen är in­te över­ty­gad. Un­der mån­da­gen be­rät­ta­de Val­len­tu­na kom­mun om en ny skolsats­ning. De in­för ”förste­rek­to­rer” i bå­de fri­ståen­de och kom­mu­nens sko­lor. Syf­tet är att bli en av lan­dets 30 bäs­ta skol­kom­mu­ner.

Tan­ken är att förste­rek­to­rer­na ska bil­da en grupp, ett för­valt­nings­råd, som ge­men- samt bi­drar till en pe­da­go­gisk och or­ga­ni­sa­to­risk ut­veck­ling i he­la skol­kom­mu­nen.

– He­la poängen är att få en ökad sam­ver­kan mel­lan fri­ståen­de och kom­mu­na­la sko­lor, sä­ger Jo­han Skog (M), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den.

Vad är ur­valskri­te­ri­er­na för att bli förste­rek­tor?

– Det blir tio förste­rek­to­rer, hälf­ten från fri­ståen­de sko­lor och hälf­ten från kom­mu­na­la. Hur vi väl­jer ut vil­ka som blir förste­rek­to­rer kom­mer vi att ar­be­ta fram, det är in­te klart än­nu, sä­ger Skog.

Op­po­si­tio­nen är in­te li­ka över­ty­ga­de om att den nya lös­ning­en är det som kan få sko­lor­na i Val­len­tu­na att lyf­ta.

– Det är sä­ker­li­gen en bra idé, men un­der­la­get till det mö­tet var un­der­må­ligt. Det känns som att al­li­an­sen vill va­ra först men in­te har nå­gon ut­ar­be­tad plan, sä­ger Jen­ny Thörn­berg ( MP), le­da­mot i nämn­den.

– Så stor kom­mun är vi in­te att vi in­te kan sit­ta ned runt ett bord och be­stäm­ma till­sam­mans. Jag blir så för­ban­nad. Det här är in­te nyc­keln till framgång, jag tror in­te alls på det, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S).

FO­TO: JO­HAN APEL RÖST­LUND/ SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

IR­RI­TE­RAD ÖVER SKOLLÖSNING. Op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S) tyc­ker att Val­len­tu­na kom­mun hell­re kan pre­mi­e­ra duk­ti­ga rek­to­rer i lö­ne­sam­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.