Det olös­ta ufo-myste­ri­et i Mar­kim gäc­kar ex­per­ter­na

Val­len­tu­na ham­na­de i värl­dens blick­fång ef­ter en våg av mys­tis­ka hän­del­ser och oli­ka ljus­sken i Mar­kim. Hil­le­vi An­ders­son har fort­fa­ran­de kniv­skar­pa min­nen från hän­del­ser­na som in­träf­fa­de den 24 mars 1974. Bland ufo­ex­per­ter kal­las hän­del­ser­na för ”Val­lent

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text och Fo­to: Uf­fe Lindeborg

H il­le­vi An­ders­son och hen­nes ma­ke Ing­var åker sam­ma resa ge­nom Mar­kim var­je år. För att min­nas den oför­klar­li­ga kon­tak­ten med det som Hil­le­vi häv­dar var ett ufo den 24 mars 1974. Då var hon 36 år. I dag, 43 år se­na­re, är min­nes­bil­der­na fort­fa­ran­de star­ka.

Vi hop­par in i ma­kar­na An­ders­sons bil för att åka den rutt de tar var­je år se­dan hän­del­ser­na äg­de rum. Ma­ken Ing­var kör och Hil­le­vi gui­dar Val­len­tu­na Ny­he­ter ge­nom hän­del­ser­na.

– Här sked­de förs­ta kon­tak­ten, sä­ger Hil­le­vi, pe­kar ut över ett fält mitte­mot Va­sa­sko­lan, och fort­sät­ter:’

– Jag och våra tre barn satt i bi­len för att åka till mi­na för­äld­rar. Vi såg ett stort ljus­sken och följ­de det längs vägen till Or­kes­ta IP.

Lju­set för­svann men dök åter upp vid Ha­ga­kor­set och Hil­le­vi tyck­te det såg ut som en far­kost. Och den fort­sat­te att föl­ja de­ras bil.

– Det var märk­ligt. Ef­ter en stund lyf­te den och blev oran­ge som en li­ten apel­sin i luf­ten.

Hi­le­vi och bar­nen kör­de vi­da­re hem till hen­nes för­äld­rar som bod­de på en skogs­tomt i Mal­men, i när­he­ten av Ha­ga­kor­set. Där dök ett ljus upp över sko­gen igen just som Hil­le­vi och hen­nes pap­pa pra­tar om att TV:n flim­ra­de och ha­de sto­ra svart­vi­ta streck över ru­tan.

– Fram­för oss häng­de plöts­ligt en stor far­kost i luf­ten. Sam­ti­digt lös tre ljus­strå­lar från mar­ken. Lju­set bör­ja­de hop­pa i sick­sack och den oran­ge­fär­ga­de bol­len svä­va­de ovan­för.

An­norlun­da be­te­en­de

Hil­le­vi slog larm di­rekt när hon kom hem. Ma­ken Ing­var var hem­ma och tog emot ny­he­ten med viss skep­sis. För ho­nom ha­de näs­tan allt na­tur­li­ga för­kla­ring­ar.

– Hil­le­vi ha­de va­rit bor­ta länge och såg skär­rad ut när hon kom hem. Jag trod­de ju in­te på det di­rekt. Men kons­ti­gast var att Hil­le­vi kas­ta­de sig på te­le­fo­nen och bör­ja­de ringa till po­li­sen och för­sva­ret. Det var in­te likt hen­ne, sä­ger Ing­var An­ders­son.

Hän­del­sen skul­le kom­ma att bli en av värl­dens mest oför­klar­li­ga ufo­gåtor. ”Val­len­tu­navå­gen”, som ufo­ex­per­ter kal­lat det, in­led­de en mas­siv in­sats från för­sva­ret och ef­ter många labb­rap­por­ter har än­nu ing­en lyc­kats pre­sen­te­ra en na­tur­lig för­kla­ring.

In­om ett par kvadrat­kilo­me­ters om­rå­de i Mar­kim i Val­len­tu­na ha­de en våg av märk­li­ga sa­ker in­träf­fat. In­te mind­re än 76 rap­por­ter från 31 per­so­ner re­gi­stre­ra­des hos myn­dig­he­ter­na. Sam­ma kväll drab­ba­des många TV-ap­pa­ra­ter i om­rå­det av kraf­ti­ga stör­ning­ar.

Fle­ra pra­ta­de om oran­ge­fär­ga­de klot, ljus­strå­lar och ljus med ryc­ki­ga rö­rel­ser. En per­son som häv­da­de att den­ne bli­vit förd om­bord på en far­kost in­ter­vju­a­des un­der hyp­nos. Även Hil­le­vi er­bjöds att be­rät­ta un­der hyp­nos.

– Jag sa­de ifrån ef­tersom jag in­te ha­de någ­ra min­nes- luc­kor från hän­del­sen som den and­re per­so­nen ha­de. Dä­re­mot fick jag upp­sö­ka sjuk­hus med smär­tor i ma­gen ef­ter hän­del­ser­na. Det kän­des som att jag skul­le gå av vid mid­jan. De tog pro­ver och sa att jag ha­de för­höjd fö­re­komst av vi­ta blod­krop­par. Se­dan frå­ga­de lä­kar­na om jag ut­satts för strål­ning.

Förs­ta ob­ser­va­tio­nen

En av de sa­ker som fått ma­ken Ing­var att kö­pa be­rät­tel­sen från Hil­le­vi är på­dra­get från myn­dig­he­ter­na. Och den tyst­nad som va­rit runt re­sul­ta­tet från oli­ka un­der­sök­ning­ar på de plat­ser där ob­ser­va­tio­ner gjorts.

– Vi fick in­te be­rät­ta att Foa (för­sva­rets forsk­nings­an­stalt) var här och gjor­de mät­ning­ar, bland an­nat vid Va­sa­kul­len i Lind­hol­men där de­lar av mar­ken var svedd ef­teråt. De kom i skydds­klä­der och ploc­ka­de med pin­cet­ter och la­de i as­kar. Då bör­ja­de jag för­stå vid­den av det jag har va­rit med om, sä­ger Hil­le­vi.

Vi fick in­te be­rät­ta att Foa (för­sva­rets forsk­nings­an­stalt) var här och gjor­de mät­ning­ar, bland an­nat vid Va­sa­kul­len i Lind­hol­men där de­lar av mar­ken var svedd ef­teråt. De kom i skydds­klä­der och ploc­ka­de med pin­cet­ter och la­de i as­kar.

Hil­le­vis egen illustration av vad hon såg.

MINNESTUR. Den 24 mars var­je år åker Hil­le­vi An­ders­son och tit­tar på de plat­ser där hon upp­lev­de ett oför­klar­ligt mö­te med ufo i Val­len­tu­na 1974.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.