Så blir Roslags­ba­nans nya ”vi­loplats”

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

Ka­pa­ci­te­ten på Roslags­ba­nan ska som be­kant för­bätt­ras och kla­ra av att ta fler re­se­nä­rer än i dag. He­la ut­bygg­na­den ska va­ra klar 2021 och kom­mer att in­ne­bä­ra 22 kilo­me­ter nytt dub­bel­spår.

Men re­dan i år kom­mer byg­get av en helt ny vagn­de­på att in­le­das i Val­len­tu­na, när­ma­re be­stämt i Moln­by.

De­pån, som fun­ge­rar som bå­de som ”vi­loplats” och som ut­rym­me för un­der­håll, ska ge plats åt 22 nya 60-me­ters for­don.

In­nan byg­get kom­mer igång har Läns­sty­rel­sen ge­nom­fört ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar, nå­got som bland an­nat lett till ett jät­te­fynd av en vi­king­askatt som vi skrev om för­ra året.

VAGNSTALL. I år kom­mer den nya de­pån att bör­ja byg­gas i Moln­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.