”Vi skul­le sam­man­fö­ra grup­per­na”

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

Brå­ken mel­lan ung­do­mar i Val­len­tu­na star­ta­de när No­va tog på sig upp­dra­get att stäv­ja det stök som ti­di­ga­re på­gått i bib­li­o­te­ket på Kul­tur­hu­set i Val­len­tu­na cent­rum. Fri­tids­le­da­ren De­ni­se Jöns­son be­rät­tar att den se­nas­te ti­den har va­rit tuff för per­so­na­len.

– Vi mås­te bac­ka ett år till­ba­ka i ti­den för att för­stå hur allt bör­ja­de. Egent­li­gen än­nu läng­re. Allt hand­lar om kom­mu­nens in­teg­ra­tions­ar­be­te. Och nu me­nar jag in­te ba­ra att en­sam­kom­man­de ska in­te­gre­ras, ut­an al­la ung­do­mar. Man mås­te frå­ga sig hur många stäl­len des­sa ung­do­mar möts på. De ses ju knappt ens på gym­na­si­et, där är de på oli­ka vå­ning­ar.

Från bör­jan var fle­ra ung­do­mar miss­tänk­sam­ma mot en­sam­kom­man­de och vice ver­sa. De vil­le in­te spe­la bil­jard el­ler ping­is med varand­ra och vil­le att per­so­na­len skul­le sä­ga till om att det var de­ras tur att spe­la.

– Vi var sten­hår­da från per­so­na­len och sa att de själ­va fick sä­ga till varand­ra att de vil­le spe­la. Det fun­ge­ra­de bra, ef­ter myc­ket om och men lyc­ka­des vi lö­sa upp grup­pe­ring­ar­na och plöts­ligt bör­ja­de al­la spe­la med varand­ra, sä­ger De­ni­se Jöns­son.

Sam­ti­digt upp­stod fle­ra bråk på bib­li­o­te­ket i Val­len­tu­na och då tog No­vas per­so­nal på sig upp­dra­get att även in­te­gre­ra den grup­pe­ring ung­do­mar som va­rit stö­ki­ga där.

– Vi skul­le fö­ra sam­man grup­per som ti­di­ga­re in­te haft nå­gon re­la­tion till varand­ra. Plöts­ligt är de un­der vårt tak de ska kom­ma över­ens och al­la ska in­te­gre­ras med varand­ra. När vi bör­ja­de job­ba in grup­pen med ung­do­mar från bib- li­o­te­ket bör­ja­de våra pro­blem vi nu har. Det är ett hårt kli­mat mel­lan ung­do­mar­na, sä­ger De­nis Jöns­son.

Per­so­na­len på No­va pla­ne­rar nu för att ska­pa ett kli­mat som ska fun­ge­ra på fri­tids­går­den och man har en fram­tids­tro. No­vas en­hets­le­da­re, Torsten Scott, be­rät­tar vad som hän­der den när­mas­te ti­den.

– Vi pla­ne­rar för ett för­äld­ra­mö­te där vi ska in­for­me­ra om vår verk­sam­het och ta del av åsik­ter. I nästa vec­ka kom­mer vi ock­så att ha ett gårds­mö­te med per­so­nal och ung­do­mar för att dis­ku­te­ra hur vi ska få verk­sam­he­ten att fun­ge­ra på bäs­ta sätt. Just nu har vi ock­så för­stärkt be­man­ning­en på No­va, sä­ger Torsten Scott.

Allt hand­lar om kom­mu­nens in­teg­ra­tions­ar­be­te. Och nu me­nar jag in­te ba­ra att en­sam­kom­man­de ska in­te­gre­ras, ut­an al­la ung­do­mar.

Ka­veh Ka­bi­ne­jad pra­tar jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.