”Det känns som förs­ta ste­get i av­veck­ling­en”

Vallentuna Nyheter - - NYHETER - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Laddstol­par ska in­fö­ras på Roslags­ba­nan och nu fa­sar kon­duk­tö­rer­na för att man i fram­ti­den helt kom­mer för­svin­na från tå­gen. Den bor­ger­li­ga ma­jo­ri­te­ten i lands­ting­et har nu be­slu­tat att laddstol­par­na som man in­fört un­der en test­pe­ri­od vid Tvär­ba­nan och Noc­ke­by­ba­nan, ska bli ett per­ma­nent in­slag. Och un­der det när­mas­te året för­vän­tas även sy­ste­met in­fö­ras på Roslags­ba­nan.

Eli­za­beth Lom­bard har ar­be­tat som kon­duk­tör på Roslags­ba­nan se­dan 90-ta­let. Hon fa­sar för att be­slu­tet kom­mer le­da till att det i fram­ti­den in­te kom­mer fin- nas mer per­so­nal än en fö­ra­re längs Roslags­ba­nan.

– Med­ar­be­ta­re bör­jar bli än­nu mer oro­li­ga nu, hur ska det bli? Jag ser en fa­ra läng­re fram – det här är förs­ta ste­get i av­veck­ling­en känns det som, sä­ger hon.

Klas­sas som järn­väg

Roslags­ba­nan klas­sas som järn­väg och där­för mås­te mer per­so­nal än en­bart en chauf­för va­ra om­bord på tå­get. Den främs­ta ar­bets­upp­gif­ten hand­lar om sä­ker­he­ten – att se till att dör­rar stängs och kun­na ge fö­ra­ren klar­sig­nal. Att vi­se­ra bil­jet­ter kom­mer i andra­hand.

– För vår yr­kes­kår är laddstol­par­na en nack­del. Jag tän­ker att de kan fun­ge­ra som kom­ple­ment un­der rus­nings­tid då vi ba­ra har möj­lig­het att kon­trol­le­ra bil­jet­ter med res­kas­sa – vil­ket in­te är vårt fel.

Och även om Eli­za­beth och hen­nes kol­le­gor får va­ra kvar på Roslags­ba­nan så me­nar hon att en stor, och vik­tig, del av de­ras roll kom­mer för­svin­na. Och hon tror även att det kom­mer på­ver­ka re­se­nä­rer­na.

– Att kon­trol­le­ra bil­jet­ter är ju en stor del av det so­ci­a­la, att en män­ni­ska kom­mer och häl­sar och kol­lar bil­jet- ten. Jag tror nio av tio vill ha oss kvar och skul­le tyc­ka det vo­re väl­digt trå­kigt om vi för­svann.

”Vi­sa so­li­da­ri­tet”

På tis­dag kom­mer bland an­nat per­so­nal från Roslags­ba­nan och tvär­ba­nan att ma­ni­fes­ta ut­an­för tra­fik­för­valt­ning­en för att få dem att om­vär­de­ra sitt be­slut.

– Vi mås­te mo­ta Ol­le i grind och gå emot be­slu­tet. En del är väl­digt upp­giv­na re­dan och tän­ker ”det är ing­en idé”. Men vi mås­te vi­sa so­li­da­ri­tet och käm­pa för vår yr­kes­kår, sä­ger Eli­za­beth Lom­bard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.