Top­po­li­ti­ker ry­ter till mot mi­nistern: ”Ett svek”

Vallentuna Nyheter - - NYHETER - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord ska spa­ra in 18 mil­jo­ner kro­nor. Nu ry­ter kom­mu­nal­rå­den Leif Gri­pe­stam (M) och Pa­ri­sa Lil­jestrand (M) ifrån i ett de­bat­tin­lägg. I för­ra vec­kan pub­li­ce­ra­des ett de­bat­tin­lägg i Svens­ka Dag­bla­det som sex av Nor­rorts kom­mu­nal­råd skrev un­der, bland an­nat Val­len­tu­nas Pa­ri­sa Lil­jestrand (M) och Tä­bys Leif Gri­pe­stam (M).

De me­nar att det är oro­an­de att po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord be­hö­ver gö­ra be­spa­ring­ar om 18 mil­jo­ner kro­nor och att ris­ken för otrygg­het ökar med mind­re när­va­ro av syn­li­ga po­li­ser.

”Som yt­terst an­sva­ri­ga för att dri­va en po­si­tiv sam­hälls­ut­veck­ling i våra kom­mu­ner ser vi väl­digt all­var­ligt på den si­tu­a­tion som rå­der. I och med be­spa­ring­ar­na un­der­mi­ne­ras det ar­be­te som vi för­sö­ker åstad­kom­ma, där vi vär­nar om våra kom­mu­nin­vå­na­res väl”, skri­ver de.

Un­der­tec­kat av M och S

Det är po­li­ti­ker från bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na som har un­der­teck­nat de­battar­ti­keln. Ti­di­ga­re har man stängt det lo­ka­la po­lis­kon­to­ret i Val­len­tu­na för all­män­he­ten och de me­nar att det är ett ”svek” att då ut­fö­ra yt­ter­li­ga­re be­spa­ring­ar i Stock­holm Nord.

”Att då yt­ter­li­ga­re dra ner på bud­ge­ten för po­lis­om­rå­de nord är ett svek mot al­la in­vå­na­re som är bo­sat­ta i våra kom­mu­ner”, står det.

Nu krä­ver de sex kom­mu­nal­rå­den svar från in­ri­kesmi­nis­tern An­ders Yge­man (S) på om lä­get be­hö­ver bli än­nu vär­re för att in­vå­nar­nas trygg­het ska bli pri­o­ri­te­rad.

” In­ri­kesmi­nis­tern och rikspo­lis­chef Dan Eli­as­son mås­te bör­ja ta an­svar för den kris som po­li­sen be­fin­ner sig i och den på­ver­kan det­ta får på sä­ker­he­ten runt om­kring oss”.

I och med be­spa­ring­ar­na un­der­mi­ne­ras det ar­be­te som vi för­sö­ker åstad­kom­ma, där vi vär­nar om våra kom­mu­nin­vå­na­res väl.

Leif Gri­pe­stam (M).

Pa­ri­sa Lil­jestrand (M).

POLISBESPARINGAR. Po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord be­hö­ver gö­ra be­spa­ring­ar om 18 mil­jo­ner kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.