Ef­ter år av kamp – fi­ber till Frösun­da

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Mats var en av dem som trött­na­de på lång­samt in­ter­net och tyck­te att fi­berupp­kopp­ling skul­le va­ra lös­ning­en på pro­ble­met. Till­sam­mans med när­bo­en­de har han nu sett till att det blir verk­lig­het un­der 2017. När 2017 har pas­se­rat är mål­sätt­ning­en att åt­minsto­ne runt 300 bo­en­de i Frösun­da, Mar­kim och Or­kes­ta ska ha kli­vit in i nu­ti­den och fått fi­berin­ter­net le­ve­re­rat till sig. Det är in­ter­net­fi­ber­fö­re­ta­get Svensk In­fra­struk­tur som i dags­lä­get hål­ler på att se över om­rå­de­na och vil­ka som är in­tres­se­ra­de.

Frösun­da­bon Mats Hell­sten är en av de bo­en­de som i fle­ra år dri­vit frå­gan att få snab­ba­re in­ter­net.

– Det bör­ja­de med att de i Kårs­ta och Ek­sko­gen fick kon­takt med ett bo­lag och till slut fick fi­ber. Då var jag själv­klart in­tres­se­rad men det var in­te rik­tigt nå­got som hän­de från det bo­la­gets si­da, sä­ger Mats.

Re­ka­de in­tres­se

Där­för be­slu­ta­de sig han för att se hur stort in­tres­se det fanns bland kring­bo­en­de. I en lo­kal Fa­ce­book- grupp ställ­de han frå­gan och un­ge­fär runt 100 per­so­ner ska ha vi­sat in­tres­se.

Med ett un­der­lag och en ar­bets­grupp kon­tak­ta­de de Svensk In­fra­struk­tur som nu är igång med sitt ar­be­te.

520 adres­ser

Li­te fler än 520 adres­ser har fått möj­lig­het att ta ställ­ning till huruvi­da de vill ha fi­berin­ter­net el­ler in­te. I nu­lä­get har man skri­vit av­tal med cir­ka 56 pro­cent.

– Vi har ADSL nu, och ef­tersom vi bor så långt från en te­lesta­tion så får vi un­ge­fär sex me­ga­bit per se­kund, det kun­de man räk­na som bred­band förr i ti­den, men det är gans­ka klent nu, sä­ger Mats Hell­sten och tilläg­ger:

– Det bäs­ta är att det kom­mer gå att ut­nytt­ja strea- ming­tjäns­ter och att al­la hem­ma kan an­vän­da in­ter­net sam­ti­digt, så är det in­te i dag. Sen om jag be­hö­ver job­ba hem­i­från så kom­mer det bli smi­di­ga­re, vil­ket in­te alls fun­kar i dag.

Brist­fäl­lig in­for­ma­tion?

Erik Lek­torp från Svensk In­fra­struk­tur tror att an­led­ning­en till att al­la bo­en­de in­te har tac­kat ja till er­bju­dan­det dels är kost­na­den, dels frå­gan vil­ket syf­te man har med sitt in­ter­ne­tan­vän­dan­de samt en brist­fäl­lig in­for­ma­tion från kom­mu­nen.

– Många har kanske in­te fått in­for­ma­tion om det här från var­ken kom­mu­nen el­ler re­ge­ring­en, el­ler så har de in­te nått dem. Sen sä­ger många att de är nöj­da med vad de har, men vi gör det här för att säk­ra för fram­ti­den, sä­ger Erik Lek­torp.

Kost­na­den som Mats och de öv­ri­ga hus­hål­len får be­ta­la lan­dar på 19 900 som en­bart täc­ker in­stal­la­tion av fi­ber­nät­verk och sen till­kom­mer kost­nad från in­ter­net och tv-le­ve­ran­tör.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

FIBERBERIKAS. Mats Hell­sten är har länge dri­vit på frå­gan om att få fi­berin­ter­net till Frösun­da. Går allt en­ligt pla­ner­na blir det till verk­lig­het un­der 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.