Mer än ol­ja upp till är­mar­na i Ar­ninge

Vallentuna Nyheter - - MOTOR - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Mo­tor­hi­sto­ris­ka säll­ska­pet har fun­nits i drygt 50 år. I nu­lä­get eta­ble­rar de sig i nya lo­ka­ler i Ar­ninge, sam­ti­digt är för­e­ning­ens störs­ta ut­ma­ning att nå fler med­lem­mar. Vi är vid in­du­stri­om­rå­det i Ar­ninge, ett av fle­ra mind­re klus­ter i om­rå­det. Här hål­ler fle­ra med­lem­mar på att läg­ga golv, frak­ta flytt­kar­tong­er och på oli­ka sätt se till att lo­ka­len ska va­ra fullt funk­tio­nell in­om de närms­ta vec­kor­na.

– Vad folk job­bar med pri­vat är ju se­kun­därt här. Vi är ju al­la här för att vi har ett brin­nan­de in­tres­se för mo­tor och det är ett fan­tas­tiskt nät­verk. Al­la kan ju nå­got som be­hövs nu när vi flyt­tar, sä­ger Ol­le Lek­sell, en av med­lem­mar­na i Mo­tor­hi­sto­ris­ka säll­ska­pet som nu flyt­tar från Näs­by slott där de hyrt in sig de se­nas­te åren.

– Vi har gans­ka många med­lem­mar från om­rå­det här om­kring och det ver­kar som att in­tres­set är gans­ka stort här i Nor­rort.

Bil­da­des 1965

Mo­tor­hi­sto­ris­ka säll­ska­pet, MHS, är en ide­ell in­tres­se­för­e­ning som bil­da­des 1965 och har i dags­lä­get runt 4 300 med­lem­mar sprid­da över he­la Sve­ri­ge. Fö­ga för­vå­nan- de lig­ger för­e­ning­ens fo­kus på äld­re mo­tor­driv­na for­don, bi­lar, trak­to­rer, mo­pe­der, last­bi­lar och mo­tor­cyklar.

– Var­je mån­dag har vi öp­pet hus och då kom­mer det mel­lan 30-50 per­so­ner, och så träf­fas man och pra­tar mo­to­rer. Vi har haft fö­re­läs­ning­ar om ol­jor, däck och så tänd­ku­le­mo­tor, sä­ger Nicho­las.

Han har va­rit med­lem sen bör­jan av 80-ta­let då han köp­te en A-ford från 1930-ta­let. En stom­me som för­e­ning­en byg­ger på är att det in­te ska fö­re­kom­ma eli­tism el­ler pe­kas med pek­pin­nar på varand­ra.

– Mo­tor­hi­sto­ris­ka säll­ska­pet bil­da­des för att al­la skul­le va­ra väl­kom­na, det är he­la idén. Många klub­bar är även mer öpp­na i dag än ti­di­ga­re, an­nars skul­le för­e­ning­ar­na mins­ka för myc­ket.

Med­lemstapp är nå­got MHS, likt många and­ra för­e­ning­ar, tam­pas med. För cir­ka 10- 15 år se­dan ha­de säll­ska­pet så många som 6 000 med­lem­mar. En­ligt Nicho­las är det den störs­ta ut­ma­ning­en man har fra­mö- ver att loc­ka unga mo­tor­in­tres­se­ra­de tje­jer och kil­lar.

– Det är vad vi hål­ler på med nu, vi mås­te sy­nas mer över he­la lan­det och ska­pa fler eve­ne­mang. Jag vet att många tyc­ker att vi har stort fo­kus på Stock­holm och mel­lans­ve­ri­ge. Så nu ska vi ha ett lopp i Gö­te­borg, ett i Troll­hät­tan, i Boll­näs och ett mid­natts­so­ri­en­te­rings­lopp i Os­kars­hamn.

Vill fö­ra in­tres­set vi­da­re

Mo­to­ren­tu­si­as­ten Ol­le Lek­sell me­nar att for­don och mo­to­rer lätt kan tyc­kas va­ra en hob­by som en­bart rik­tar sig till gub­bar. Men det var via en ve­te­ran­bil­s­täv­ling som han träf­fa­de sin fru.

– Hon hål­ler in­te på att me­ka med bi­lar men hon syr tids­typiska klä­der till var­je bil så att de ska pas­sa ihop. Och det är ju en hel kul­tur som finns in­om vår fa­milj. Det är myc­ket mer än att me­ka och ha ol­ja upp till är­mar­na, sä­ger han.

Sam­ti­digt har han även en för­hopp­ning om att fö­ra in­tres­set vi­da­re till si­na barn.

– Den älds­ta är ju i mop­pe­ål­dern och då blir det ju gi­vet­vis en ve­te­ran­mo­ped. Stac­kar­na är ju såklart helt in­dokt­ri­ne­ra­de, sä­ger Ol­le Lek­sell.

Mo­tor­hi­sto­ris­ka säll­ska­pet bil­da­des för att al­la skul­le va­ra väl­kom­na, det är he­la idén.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

Nicho­las Me­lin är i dag vice ord­fö­ran­de för för­e­ning­en och har va­rit med­lem sen han köp­te sin förs­ta ve­te­ran­bil, en A-ford, i bör­jan av 1980-ta­let. En med­lems MG TD från 1952. Mo­pe­dral­lyt i Tä­by 2016.

VE­TE­RAN.

En med­lems Chev­ro­let Ca­meo 4x4 pick­up från 1957.

Mo­tor­hi­sto­ris­ka da­gen den 6 ju­ni 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.