Nor­rort har fått en ny bro – en 48 ton tung bjäs­se

Vallentuna Nyheter - - MOTOR - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Tä­by kom­muns mål­bild är att fler ska cykla och i vec­kan in­vig­des en ny gång- och cy­kel­bro. Sam­ti­digt stäng­er järn­vägsö­ver­gång­en i Roslags-Näs­by. I ons­dags in­vig­des den nya gång- och cy­kel­bron som går pa­ral­lellt med Central­vä­gen över tåg­spå­ren i RoslagsNäs­by i Tä­by.

– Det har in­te fun­nits nå­gon rik­tig cy­kel­väg över järn­vä­gen i Roslags-Näs­by. Man har fått kor­sa spå­ren vid sta­tio­nen, men där har man in­te fått cykla ut­an be­hövt sti­ga av och le­da cy­keln, sä­ger Mag­nus Nis­sar, pro­jekt­chef på kom­mu­nen.

Bron väger 48 ton och är 62 me­ter lång.

På plats i vec­kan fanns re­pre­sen­tan­ter från kom­mu­nen och SL för att in­for­me­ra om vad som hän­der kring Roslags­ba­nan den när­mas­te ti­den.

– I sam­band med in­vig­ning­en stäng­er man pas­sa­gen över spå­ren vid RoslagsNäs­by sta­tion. I dag pro­me­ne­rar man ge­nom bygg­ar­bets­plat­sen. Det är in­te möj­ligt läng­re nu när ar­be­te­na med nya sta­tio­nen fort­sät­ter i nästa ske­de, sä­ger Mag­nus Nis­sar.

Mag­nus Nis­sar på­pe­kar att det nu blir en bätt­re cy­kel­väg från den väst­ra si­dan till Yt­ter­by­sko­lan.

– På sikt är am­bi­tio­nen att den ska för­läng­as till den nya tra­fik­plat­sen vid E18 där man kom­mer att kun­na par­ke­ra cy­keln och by­ta till mo­tor­vägs­bus­sar mot Dan­de­ryd och Norr­täl­je. När tra­fik­plat­sen är fär­dig kom­mer det gå att cykla vi­da­re över E18 mot Näs­by­park, sä­ger han.

FO­TO: LOT­TEN ENG­BOM

RÖD. Den nya bron är färg­satt ef­ter hem­bygds­går­dens rö­da färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.