Kock­bris­ten brom­sar kro­gar

STJÄRNKRÖGAREN: Det är bran­schens störs­ta pro­blem

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

Det rå­der stor brist på koc­kar i Stock­holm. Ja, så stor att ut­veck­ling­en av stans krog­liv är ho­tad, en­ligt bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­si­ta. Re­stau­rang­er som vill växa kan bli tvung­na att av­stå på grund av bris­ten på per­so­nal.

– Det­ta är in­te ba­ra ne­ga­tivt för kro­gar­na ut­an även för Stock­holm som tu­rist­stad, sä­ger Pe­ter Tho­me­li­us, ut­bild­nings­chef på Vi­si­ta. Krö­gar­na drar nu i de få koc­kar som finns – och gör allt för att be­hål­la de dem har. – Jag för­sö­ker ta hand om min per­so­nal på bäs­ta möj­li­ga sätt. Jag är även i sko­lor och pra­tar om koc­kyr­ket, sä­ger Pon­tus Frit­hiof.

Han är en av Stock­holms mest kän­da krö­ga­re och dri­ver ett fler­tal re­stau­rang­er runt om i stan.

– Det är väl­digt svårt att hit­ta koc­kar i dag. Det är bran­schens ab­so­lut störs­ta pro­blem, sä­ger han.

Pon­tus Frit­hiof har bil­den klar för sig: Det finns helt en­kelt för många re­stau­rang­er i re­la­tion till an­ta­let ut­bil­da­de koc­kar. Ann-So­fie Hans­son, krö­ga­re på De­li­ka­tes­sen Bist­ro Bar, hål­ler med och ser hur re­stau­rang­er runt om tam­pas med per­so­nal­brist. – Jag är lyck­ligt­vis för­sko­nad från det men jag vet att det är många and­ra re­stau­rang­er som har pro­blem, sä­ger hon.

Sam­ma upp­le­vel­se de­lar Jo­se­fi­ne Ström, re­stau­rang­chef på Mat­ba­ren.

– Vi har tu­ren att ha många som sö­ker till oss, myc­ket be­ro­en­de på att Mat­hi­as Dahl­gren är krö­ga­re tror jag, sä­ger hon.

Men, det kan än­då fin­nas ljus i tun­neln. Vi­si­ta har till­sam­mans med ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en i Stock­holm star­tat ett ut­bild­nings­pro­gram för att få ut mer koc­kar på mark­na­den och sam­ti­digt er­bju­da SFI för ny­an­län­da.

Stock­holms krö­ga­re skri­ker ef­ter fler koc­kar. Nu ska en ny ut­bild­ning loc­ka folk till yr­ket. Text: Mat­hil­da Eje­falk | Fo­to: Ma­ja Brand

När de väl bör­jar job­ba inser de hur sli­tigt det fak­tiskt är.

– Tan­ken är att bry­ta ut­an­för­ska­pet och gö­ra dem själv­för­sör­jan­de, sam­ti­digt som vi kan fyl­la plat­ser­na på ar­bets­mark­na­den, sä­ger An­ne Char­lot­te Lind­hult, ut­bild­nings­le­da­re.

Ut­bild­ning­en är två år med en ter­min prak­tik in­klu­de­rat. Två klas­ser har re­dan bör­jat med drygt 15 per­so­ner i var­je grupp.

Cor­ne­lis van der Plas är köks­chef på re­stau­rang Poc­ket i Stock­holm, en av de kro­gar­na som Pon­tus Frit­hiof är krö­ga­re på. Cor­ne­lis har job­bat över he­la värl­den men job­bar nu i Stock­holm se­dan en tid till­ba­ka.

– Det är svårt att säl­ja in koc­kyr­ket. Jag tror att folk har en li­te för gla­mo­rös bild av det och när de väl bör­jar job­ba inser de hur sli­tigt det fak­tiskt är, sä­ger han.

Hår­da ar­bets­för­hål­lan­den till re­la­tivt låg lön är ing­et som loc­kar folk till yr­ket. Cor­ne­lis sä­ger att han kan se sto­ra skill­na­der i kö­ket mel­lan de oli­ka län­der­na han job­bat i.

– Svens­kar är nog li­te bort­skäm­da, de är in­te va­na vid att be­hö­va job­ba långa da­gar och un­der hård press, sä­ger han.

Cor­ne­lis van der Plas po­äng­te­rar att det är vik­tigt att nya koc­kar för­står att man som ny på job­bet mås­te va­ra be­redd på att be­hö­va gö­ra trå­ki­ga sa­ker. Han tyc­ker att koc­kyr­ket är ett fan­tas­tiskt jobb för de som verk­li­gen brin­ner för mat­lag­ning.

– Al­la är väl­kom­na i kö­ket, sä­ger han.

MÅNGA NYA RE­STAU­RANG­ER. Jo­se­fi­ne Ström sä­ger att det öpp­nas för många re­stau­rang­er i Stock­holm i re­la­tion till hur många ut­bil­da­de koc­kar det finns.

PRES­SAT. Cor­ne­lis Van Der Plas och Lu­kas Pers­son job­bar på re­stau­rang Poc­ket. De tyc­ker att det är svårt att få tag på koc­kar och sä­ger att det kan be­ro på det li­te tuf­fa­re ar­bets­kli­ma­tet. Nu star­tas en ny ut­bild­ning för att rå­da bot på bris­ten.

”STÖRS­TA PRO­BLE­MET”. Pon­tus Frit­hiof tyc­ker att kock­bris­ten är bran­schens störs­ta pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.