Två mu­sik­fes­ter sam­ti­digt i Slakt­hus­om­rå­det

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Michael Toll

Till som­ma­ren ar­ran­ge­ras två mu­sik­fes­ti­va­ler, vägg i vägg, i Slakt­hus­om­rå­det. Pro­ble­met är att du mås­te väl­ja. De ar­ran­ge­ras näm­li­gen sam­ma helg. Slaughter­house Area fes­ti­val be­skrivs som en av de störs­ta mu­sik­fes­ter­na som nå­gon­sin ar­ran­ge­rats i Sve­ri­ge, i sin genre.

– Jag får gås­hud när jag ser på ar­tis­ter­na som vi lyc­kats bo­ka. Vi har verk­li­gen fått hit de ab­so­lut störs­ta, sä­ger ar­ran­gö­ren och grun­da­ren Niklas Psar­ros.

Mu­sik­gen­ren är psyche­de­lic tran­ce och bland de bo­ka­de ak­ter­na finns bland an­nat le­gen­da­ris­ka In­fec­ted Mus­hroom samt Vi­ni Vi­ci, de som tro­ligt­vis är störst just nu.

– De spe­lar runt om i he­la värl­den och de­ras lå­tar har spe­lats över 20 mil­jo­ner gång­er på Youtu­be det se­nas­te året. Vi har en rik­tigt fet li­ne­up, sä­ger Niklas Psar­ros.

Fes­ti­va­len äger rum 2-4 ju­ni. Sam­ma helg, 3-4 ju­ni, ar­ran­ge­ras yt­ter­li­ga­re en fes­ti­val i lo­ka­len in­till. Det är två­da­gars­fes­ti­va­len De­part­ment som fo­ku­se­rar på house och te­ch­no. En­ligt ar­ran­gö­ren hand­lar det om to­talt 15-20 ak­ter som ska pre­sen­te­ras.

Bil­jett­för­sälj­ning­en till bå­da fes­ti­va­ler­na är i full gång.

– Trots att det är fle­ra må­na­der kvar och känns långt till som­ma­ren är in­tres­set rik­tigt bra och för­sälj­ning­en rul­lar på över för­vän­tan, sä­ger Niklas Psar­ros.

DUBB­LA FESTER. I ju­ni ar­ran­ge­ras två fes­ti­va­ler i Slakt­hus­om­rå­det, sam­ma helg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.