Återupp­lev se­mes­ter­ma­ten – i Stock­holm

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Michael Toll

Åt du en un­der­bar pastra­mi­mac­ka i Ber­lin el­ler en ut­sökt gnoc­chi i Rom? Nu kan du få hjälp att fly­ga hit koc­ken som la­ga­de ma­ten och åter­upp­le­va maträt­ten i Stock­holm. Flyg hit koc­ken som la­ga­de den go­da ma­ten! Det lå­ter kanske som en nå­got ga­len idé. Men till som­ma­ren kom­mer det bli verk­lig­het.

– Ja, det här är fullt all­var. Vi vill för­sö­ka åter­ska­pa matupp­le­vel­sen som stock­hol­ma­re har haft nå­gon an­nan­stans i värl­den, sä­ger Fred­rik Lind­stål från för­e­ning­en Glad stad som står ba­kom pro­jek­tet.

Glad stad lan­se­ra­de i da­gar­na ”kro­gcon­tai­nern”, ett rul­lan­de ga­tukök som bå­de krö­ga­re och pri­vat­per­so­ner med kock­dröm­mar kan få lå­na för att la­ga och säl­ja mat. Kro­gcon­tai­nern är ett fullt ut­rus­tat kök i en flytt­bar con­tai­ner. Kö­ket ska an­vän­das på mat­mark­na­der och event, och även för gäst­spe­lan­de koc­kar från ut­lan­det.

– Vi vet att många stock­hol­ma­re stö­ter på fan­tas­tisk mat när de är ut­om­lands och se­mest­rar. Om vi får tips på bra koc­kar från till ex­em­pel Ber­lin ska vi helt en­kelt loc­ka hit dem så att de får la­ga mat här i Stock­holm någ­ra da­gar, sä­ger Fred­rik Lind­stål.

En­ligt ho­nom kän­des he­la gre­jen avan­ce­rad och krång­lig till en bör­jan, men vi­sa­de sig var gans­ka en­kel att re­a­li­se­ra. Re­sor och lo­gi går en­kelt att ord­na, och i och med den nya mat­vag­nen finns ett kök som är le­digt och går att an­vän­da.

– Det här kom­mer ga­ran­te­rat dra igång till som­ma­ren. För­hopp­ning­en är att många hör av sig med si­na bäs­ta matupp­le­vel­ser från ut­lan­det. Det är en ro­lig grej som kom­mer ut­veck­la Stock­holms mat­ut­bud, sä­ger Fred­rik Lind­stål.

FO­TO: KAROLINE MONTERO ARAYA

CONTAINERKÖKET. bild) Fred­rik Lind­stål (till hö­ger i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.