Vif­ta in­te ba­ra bort ris­ken för hudcan­cer

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

takt med att so­len och som­ma­ren tå­gar in bör­jar vi i Sve­ri­ge la­pa sol för ful­la mug­gar. Rö­da an­sik­ten, rö­da ryg­gar och rö­da ben syns över­allt. Att brän­na sig är nor­ma­li­tet, och det är nå­got som vi skrat­tar åt och vif­tar bort.

Men fak­tum är att hudcan­cern är den can­cer­for­men som ökar mest i sam­häl­let. Och se­dan 1970 har hudcan­cern ökat med he­la 200 pro­cent bland unga.

Vi vux­na mås­te sät­ta stopp för den tren­den som just nu på­går. Att so­la tim­me in och tim­me ut är in­te sunt. Så min upp­ma­ning till dig är att ta en fun­de­ra­re kring di­na sol­va­nor. Är det verk­li­gen värt det? Och vad sän­der di­na sol­va­nor ut för sig­na­ler till din om­giv­ning?

An­vänd sol­skydd och so­la med måt­ta. Och: Glad som­mar!

SUCK. Fick bi­len lap­pad – fel­ak­tigt, för­stås – när jag var ute och gjor­de ett jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.