Ce­re­mo­ni för nya med­bor­ga­re

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

På Na­tio­nal­da­gen, den 6 ju­ni, hål­ler Val­len­tu­na kom­mun en väl­komst­ce­re­mo­ni för nya med­bor­ga­re i Val­len­tu­na Kul­tur­hus.

”Det nya med­bor­gar­ska­pet är en grund för del­ak­tig­het i det svens­ka sam­häl­let och folk­sty­ret, och är nå­got som in­ne­bär bå­de fri­he­ter, rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter”, sä­ger Marie Gustavs­son, bib­li­o­teks­chef i Val­len­tu­na, till kom­mu­nens webb­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.