Vem är det som ska bo på Val­len­tu­nas nya ho­tell?

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hege Hell­ström

Den som job­bar i nor­rort men sak­nar nå­gon­stans att bo – där har ni mål­grup­pen för det nya ho­tel­let i Få­gelsång­en. Ho­tel­let i Få­gelsång­en är klart för an­vänd­ning, en­ligt kom­mu­nen har äga­ren fått till­stånd att dra igång verk­sam­het. Men vem vill bo på ho­tell i ett in­du­stri­om­rå­de i Val­len­tu­na?

– Vår plan för Val­len­tu­na är ett så kal­lat Long- Stay­ho­tell, där mål­grup­pen fram­förallt är fö­re­tag som be­hö­ver pla­ce­ra sin ar­bets­kraft på ho­tell vec­ko­vis till en rim­lig kost­nad, sä­ger Jo­a­kim Si­lén på Pro­per­ty In­ven­tor som äger ho­tel­let.

Tro­li­gen öpp­nar ho­tel­let i som­mar.

Snabbt väx­an­de mark­nad

Men hur ser mark­na­den ut? Vi frå­gar en ex­pert.

– Ho­tell­mark­na­den i Sve­ri­ge har växt myc­ket och med jämn takt un­der tio år, sä­ger Björn Arnek, bransche­ko­nom på Vi­si­ta.

Stock­holms in­nerstad har växt mest, men även an­ta­let ho­tellö­ver­natt­ning­ar i yt­ter­om­rå­den.

– Just nu är det re­kord­takt i he­la lan­det. Och be­lägg­nings­gra­den var 51 pro­cent år 2012, för att fy­ra år se­na­re ha sti­git till 58 pro­cent.

– Ja, det är en helt ny ni­vå på be­lägg­nings­gra­den. Och det trots att Air bnb kom­mit, sä­ger Björn Arnek.

De fles­ta som bor på ho­tell gör det i af­fä­rer. 55 pro­cent av be­lägg­ning­en ut­görs av af­färs­re­se­nä­rer.

FOTO: HEGE HELL­STRÖM

LI­TE KVAR. sång­en. Mark­ar­be­te åter­står, men par­ke­rings­skyl­tar­na sit­ter up­pe vid ho­tel­let i Få­gel-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.