Då öpp­nar nya gym­met – med egen tje­jav­del­ning

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Uf­fe Lin­de­borg uf­fe.lin­de­borg@di­rekt­press.se 073-600 40 89

En låg­pris­gym­ked­ja öpp­nar nytt i Val­len­tu­na cent­rum i slu­tet av som­ma­ren. Här får tje­jer och kvin­nor möj­lig­het att trä­na ut­an snub­bar. Den 26 au­gusti öpp­nar låg­pris­ked­jan Fit­ness 24 Se­ven ett gym för tje­jer i torg­hu­set i Val­len­tu­na cent­rum som vill trä­na kondition och styr­ka.

– Det blir ett nor­mal­stort gym på 574 kvadrat­me­ter. Här får tje­jer möj­lig­het att trä­na ifred med egen in­gång i ett gym som är öp­pet dyg­net runt, sä­ger Karolina Mecklint, press­an­sva­rig för Fit­ness 24 Se­ven.

Var­för be­hövs en gym­del för en­bart tje­jer?

– Det är en yt­terst in­di­vi­du­ell frå­ga. Vi har fått po­si­tiv re­spons på det­ta. Vi har oli­ka be­hov, vis­sa tje­jer vill trä­na se­pa­rat och vi vill kun­na er­bju­da den möj­lig­he­ten.

Gym­fö­re­ta­get har 200 an­lägg­ning­ar, varav 145 i Sve­ri­ge. De räds in­te kon­kur­ren­sen med de gym som re­dan har eta­ble­rat sig i Val­len­tu­na.

– Nej, vi tror att det är bra att det finns fler gym med olik­he­ter i stor­lek, ut­bud och pris. Vi har för­del av att vi job­bar med till­gäng­lig­het, vil­ket in­ne­bär att du själv kan väl­ja när du kan trä­na.

Vi har fått po­si­tiv re­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.