Nytt kom­mun­hus – då kan skriv­bor­den ry­ka

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hege Hell­ström

Tom­ten vid Val­len­tu­na gym­na­si­um ser ut att bli plat­sen för ett nytt kom­mun­hus. Det är ock­så den mins­ta ytan av va­len man ha­de. Nu oro­ar sig an­ställ­da för att man tving­as väl­ja ak­ti­vi­tets­ba­se­rat ar­bets­sätt för att få plats. Från bör­jan tit­ta­de kom­mu­nen på tre oli­ka tom­ter på öst­ra sidan av järn­vä­gen. Men nu har man allt­så be­stämt sig för att tom­ten vid gym­na­si­et är den man ska gö­ra en när­ma­re för­stu­die på.

– Var­för ska man just tränga in sig på den här tom­ten, frå­gar sig kom­mu­nan­ställ­da Fri­da Hell­blom.

Sam­hälls­bygg­nads­chef Anna Holm be­rät­tar att tom­ten valts ut ef­ter en ut­red­ning som gjor­des år 2015.

– Den lig­ger där­med med som en för­ut­sätt­ning i för­stu­di­e­upp­dra­get som läm­na­des för drygt ett år se­dan. I pro­gram­met för cen­tra­la Val­len­tu­na anges tom­ten som möj­lig för ett bland­kvar­ter, allt­så bå­de för bo­stä­der och ar­bets­plat­ser, sä­ger Anna Holm.

En­ligt ar­bets­ma­te­ri­a­let till för­stu­di­en ska det nya kom­mun­hu­set ha ak­ti­vi­tets­ba­se­rat ar­bets­sätt. Det in­ne­bär att de an­ställ­da sak­nar eg­na skriv­bord, och att oli­ka ytor ska­pas för oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Ett så­dant ar­bets­sätt gör att fär­re kvadrat­me­ter kon­tor be­hövs.

– Men man har in­te tit­tat på forskning om kon­tors­lös­ning­ar och vad de får för kon­se­kven­ser. Det är väl­digt synd att det blir ak­ti­vi­tets­ba­se­rat ba­ra för att vi valt den här plat­sen som är så li­ten, sä­ger Fri­da Hell­blom.

En­ligt Pre­via, som job­bar med fö­re­tags­häl­so­vård, bör den som över­vä­ger att in­fö­ra ak­ti­vi­tets­ba­se­rat ar­bets­sätt gö­ra en för­stu­die; nå­got som allt­så in­te är gjort i Val­len­tu­na.

Op­po­si­tions­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­te ta­git ställ­ning till det ak­ti­vi­tets­ba­se­ra­de ar­bets­sät­tet.

– Men vi vet att det finns oro bland per­so­na­len. Jag är själv en som in­te får sa­ker gjort om det är per­so­ner run­tom­kring. Det här ar­bets­sät­tet stäl­ler väl­digt myc­ket krav på per­so­na­len – och vi vill ju at­tra­he­ra och be­hål­la per­so­nal, sä­ger Jaa­na Til­les (S).

En källa till kri­tik är det nya kom­mun­hu­sets höjd. För­sla­get skis­sar upp ett sju vå­ning­ar högt hus.

– Det var to­kigt att man in­te val­de den stör­re tom­ten. Då ha­de man slup­pit byg­ga så myc­ket på höj­den. Jag såg fram­för mig att kom­mun­hu­set skul­le ha en kom­mu­nal park för att fi­ra och ha eve­ne­mang i, men det kom­mer in­te att rym­mas, sä­ger Jaa­na Til­les.

För­stu­di­en är näs­tan klar, men en­ligt Anna Holm blir det tro­li­gen ing­en po­li­tisk han­te­ring av frå­gan för­rän ef­ter som­ma­ren. Om det blir en lyx­ig re­stau­rang el­ler ej, som det ti­di­ga­re ta­lats om, åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.