Så myc­ket har Nor­rorts bo­stads­pri­ser gått upp

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Lot­ten Eng­bom

En­ligt en kart­lägg­ning, gjord av Svensk fas­tig­hets­för­med­ling och Mäklar­sta­tistik, har vil­la­pri­ser­na i Val­len­tu­na sti­git med 51 pro­cent de se­nas­te fem åren. Med bo­pri­sök­ning­en på 61 pro­cent på fem år kom­mer Tä­by trea i Stock­holms län, Dan­de­ryd lig­ger på fem­te plats i ök­ningstop­pen med en upp­gång på 57 pro­cent me­dan Val­len­tu­na kom­mer li­te läng­re bak med si­na 51 pro­cent.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att det vi ser nu är att näs­tan al­la pri­sök­ning­ar bör­jar i in- nersta­den och de at­trak­ti­vas­te för­or­ter­na, se­dan blir det ring­ar på vat­ten och sta­den väx­er, sä­ger An­ders Lewén på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling.

– Tar man era om­rå­den så kanske en vil­la kos­tar 15 mil­jo­ner i Djurs­holm och då sö­ker man sig li­te läng­re ut.

Jo­a­kim Öberg, fas­tig­hets­mäk­la­re i Tä­by, har svårt att ploc­ka ut ett visst om­rå­de i kom­mu­nen som dra­git iväg mer.

– I Vigg­by­holm har vi någ­ra för­sälj­ning­ar som stuc­kit ut. Kyrk­byn kom i kapp re­dan för någ­ra år se­dan och ta till ex­em­pel El­la Gård, de oer­hört po­pu­lä­ra ked­je­hu­sen som är bygg­da un­der en tid när man tilläggs ha li­te stör­re grön­om­rå­den, där har det skett en enorm pris­ut­veck­ling, sä­ger han.

– Men vi har haft en bred upp­gång över he­la Tä­by. Jag kan rabb­la många om­rå­den som har haft all ti­me high.

Kan Val­len­tu­na stå näst på tur?

– Det känns på nå­got sätt som att stan väx­er, vi har många nu som in­te har råd att kö­pa en vil­la i Tä­by och då tit­tar man i Val­len­tu­na och Åkers­ber­ga som al­ter­na­tiv. Pri­ser­na har stuc­kit.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

ÖKAR. Vil­la­pri­ser­na i Tä­by, Val­len­tu­na och Dan­de­ryd har dra­git iväg or­dent­ligt un­der de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.