Där­för gjor­de prin­sen hem­ligt be­sök på Val­len­tu­na­sko­lan

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Uf­fe Lin­de­borg 073-600 40 89 uf­fe.lin­de­borg@di­rekt­press.se

Plöts­ligt stod han där på skol­går­den. Tiss­lan­det och tass­lan­det bör­ja­de gå längs kor­ri­do­rer­na och på skol­går­den. Är det in­te, det lå­ter som han, el­ler? Prins Da­ni­els be­sök på Bäll­sta­bergs­sko­lan fre­da­gen den 19 maj sat­te fart på al­la, han var med ele­ver på skol­går­den och spe­la­de boll­spel. ” Jag minns in­te reg­ler­na för King, be­rät­ta”, sa han och tred­je­klas­se­le­ver­na be­rät­ta­de glatt och häng­de ef­ter på skol­går­den.

Det kung­li­ga be­sö­ket var in­te ut­an­non­se­rat i för­väg. En av få som viss­te om be­sö- ket var gym­nas­tik­lä­ra­ren Kerstin Nils­son, vars ar­be­te ock­så var en av an­led­ning­ar­na till att han vil­le be­sö­ka sko­lan.

– Det är kul att Ho­vet är in­tres­se­ra­de av det jobb jag gör i Bäll­sta­bergs­sko­lan. Jag tän­ker att om jag vo­re prins så skul­le jag vilja se verk­sam­he­ten ut­an att folk och me­dia viss­te om det i för­väg. Där­för var det in­te svårt att hål­la tyst om att han skul­le kom­ma till sko­lan, sä­ger gym­nas­tik­lä­ra­ren Kerstin Nils­son.

Prins Da­ni­el och Kron­prin­ses­san Victo­ria är in­vol­ve­ra­de i fle­ra oli­ka pro­jekt som hand­lar om ung­do­mars fy­sik och häl­sa. De är ock­så ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till häl­so­pro­jek­tet GEN-PEP, Ge­ne­ra­tion Pep. Det är en ic­ke vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar för att spri­da kun­skap och ska­pa en­ga­ge­mang kring barn och ung­do­mars häl­sa.

Prin­sen träf­fa­de ock­så ele­ver i fjär­de klass och gick med någ­ra av dem på en glos­pro­me­nad, en ak­ti­vi­tet där ung­do­mar­na går pro­me­na­der sam­ti­digt som de övar på glo­sor. En klass i års­kurs fy­ra pas­sa­de ock­så på till­fäl­let att vi­sa upp sitt klass­rums­gym som de själ­va ska­pat.

FOTO: MOSTPHOTOS

PRINS I RÖ­REL­SE. Prins Da­ni­el tyc­ker att det är vik­tigt att barn får möj­lig­het att rö­ra på sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.