Rik­ti­ga nyheter el­ler fa­ke news?

Har du koll på vad som är ”fa­ke-news” och vad som fak­tiskt har hänt i Dan­de­ryd, Tä­by el­ler Val­len­tu­na? Minst sex rätt gäl­ler, an­nars är det för­mod­li­gen dags att emi­gre­ra till USA.

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

1 DÄR­FÖR ÄR DET SÅ DÖTT.

San­ning­en om var­för det det är dött på Tä­by torg in­till Tä­by cent­rum har mörklagts. Mar­ken ägs in­te av kom­mu­nen ut­an av för­svars­mak­ten. Tor­get är tänkt att fun­ge­ra som en gi­gan­tisk he­li­kop­ter­plat­ta vid nödsi­tu­a­tio­ner. Fejk?

2 SOVANDE PO­LI­SER MOT CY­KLIS­TER?

Da­gens cyklar blir allt snab­ba­re. På Ängs­vä­gen i Stocksund i Dan­de­ryd har det an­lagts fartgupp för att sak­ta ned far­ten på de cyklar som pas­se­rar längs vägen. Fejk news el­ler på rik­tigt?

3 PÅ G TILL TÄ­BY?

1956 hölls en folk­om­röst­ning om Val­len­tu­na skul­le till­fal­la Tä­by kom­mun. Ja-sidan me­na­de att det skul­le gö­ra kom­mu­nen ”fi­na­re” och kam­pan­ja­de för en ge­men­sam stor­kom­mun. Det he­la slu­ta­de dock med att nej-sidan vann – Val­len­tu­na kom­mun togs in­te över av Tä­by. Fejk news el­ler på rik­tigt?

4 BLUBB, BLUBB

En krö­ga­re i Tä­by ha­de vi­sio­ner om att kun­na star­ta en an­norlun­da krog i Hä­ger­näsvi­ken. Han köp­te en gi­gan­tisk ame­ri­kansk ubåt och räk­na­de med att kun­na in­re­da far­kos­ten med sitt­plat­ser för 250 mat­gäs­ter åt gång­en. Men han lyc­ka­des in­te få al­ko­hol­till­stånd för pro­jek­tet ut­an sål­de ubå­ten vi­da­re till ett in­vest­ment­bo­lag som bog­se­ra­de bort bå­ten till Finland. Fejk?

5 SKATTJAKT ÅR 2096

Ce­der­grens­ka tor­net, som har bli­vit en land­mär­ke när man pas­se­rar Stocksunds­bron. Här finns en in­mu­rad skatt­kis­ta som in­te får öpp­nas för­rän tor­net fyl­ler 200 år, den 21 april 2096. Nå? Fejk news el­ler på rik­tigt?

6 TRÄ­DET BE­RÄT­TAR OM VÅ­REN

År 1985 ut­sågs Or­näs­björ­ken till riksträd i Sve­ri­ge. Pla­nen var att plan­te­ra ett träd i var­je kom­mun för att kun­na mä­ta hur vå­ren kom­mer och går. Ett av riksträ­den står vid på kyr­ko­går­den vid Val­len­tu­na kyr­ka. Fejk news el­ler på rik­tigt?

7 300 NYA HUS?

Ny­in­flyt­ta­de i Tä­by kyrk­by bor gran­ne med en skog i Val­len­tu­na som in­ne­hål­ler 1012 öde­hus och mäng­der av sa­ker som vitt­nar om att det­ta om­rå­de var ett fri­tids­om­rå­de på 1950-ta­let. Mar­kä­ga­ren har lå­tit stu­gor­na för­fal­la i vän­tan på att få byg­ga 300 nya hus. Fejk news el­ler på rik­tigt?

8 DEN LÅÅÅÅNGA BRYG­GAN

I slu­tet på 1800-ta­let kun­de Tä­by­bor vand­ra över sjön till Vax­holm. Då fanns en bryg­ga från Vigg­by­holm, via Tor­nön, till Hällsund på Vax­holms­si­dan. Det blev ock­så en sam­lings­plats för fis­ka­re. Där hölls de förs­ta fis­ke­täv­ling­ar­na i mo­dern tid i Tä­by. Fejk news el­ler på rik­tigt?

9 GRAN­NEN TOG VI­NET

Sys­tem­bo­la­get i Val­len­tu­na märk­te att det för­svann vin­flas­kor från bu­ti­kens last­kaj. När de kol­la­de upp vart ”svin­net” tog vägen upp­täc­ker de att piz­ze­ri­an in­till plöts­ligt ser­ve­ra­de just det­ta vin till si­na kun­der. Vin­lå­dor­na ha­de bu­rits in från den ge­men­sam­ma last­ka­jen. Sant el­ler falskt?

10 NEJ TACK, TJÄNS­TE­MAN

På 1800-ta­let var seg­re­ga­tion i Dan­de­ryd van­ligt. Då fick ba­ra le­dan­de per­so­ner i sam­häl­let bo på öst­ra sidan av kom­mu­nen, tjäns­te­män i Stocksund och tjäns­te­folk på västra sidan av kom­mu­nen. När man skul­le kö­pa hus i kom­mu­nen av­kräv­des ett ut­drag ur tax­e­rings­ka­len­dern. Fejk el­ler sant?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.