Po­li­sen var­nar för nyc­kel­tju­var

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Eb­ba Ro­sencrantz Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Nycklar stjäls från sko­lor för att se­dan an­vän­das för att län­sa män­ni­skors hem.

Nu var­nar po­li­sen för tju­var­nas fu­la me­tod, som an­vänts tre gång­er ba­ra den se­nas­te vec­kan. I slu­tet på april gick po­li­sen ut på sin hem­si­da och var­na­de för att det fö­re­kom­mit ovan­ligt många in­brott där gär­nings­män­nen an­vänt sig av stul­na nycklar för att ta sig in.

Ba­ra un­der årets förs­ta må­na­der ha­de 15 in­brott skett i Stock­holm där po­li­sen starkt miss­tän­ker att gär­nings­män­nen an­vänt sig av stul­na nycklar.

– Nyck­lar­na ha­de stu­lits från oli­ka stäl­len, bland an­nat från sko­lor, sä­ger Fred­rik Wig­ge­rud, brotts­sam­ord­na­re på po­li­sen.

Se­dan po­li­sen var­na­de för till­vä­ga­gångs­sät­tet i slu­tet på april har det näs­tan helt upp­hört – fram till nu.

– För­ra vec­kan ha­de vi ett sånt här in­brott på en sko­la på Kungs­hol­men där man tog ett an­tal nycklar från ele­ver vil­ket led­de till ett in­brott som kan kopp­las till nyc­kel­stöl­den. Idag ha­de vi pla­ne­rat att gå ut och var­na för det här in­ternt så att vå­ra po­li­ser och de som tar emot brottsan­mäl­ning­ar är vak­na på det här till­vä­ga­gångs­sät­tet.

Men sko­lan på Kungs­hol­men är in­te den en­da som drab­bats av me­to­den de se­nas­te da­gar­na.

Stal hem­nyck­lar­na

På en för­sko­la i Tä­by tog sig en per­son in och stal hem­ma­nyck­lar från en an­ställd.

– Se­na­re ska gär­nings­man­nen ha ta­git sig in i den­nes bo­stad i Val­len­tu­na. Ibland har per­so­ner gjort rä­der mot om­kläd­nings­rum för att kom­ma åt mo­bi­ler och fått med sig nycklar, men även mot per­so­nal­rum och and­ra ut­rym­men i sko­lan, sä­ger Stefan Dahl­gren, lo­kal­po­lis i Nor­rort.

Även på Årsta­dals­sko­lan, sö­der om Stock­holm, har fle­ra ele­ver fått si­na nycklar stul­na och kort där­ef­ter ska en av ele­ver­na haft in­brott hem­ma hos sig.

– De ha­de ta­git tre lap­tops, två surf­plat­tor, mo­bi­ler, al­la smyc­ken, system­ka­me­ror. De ha­de ock­så län­sat bar­nens plån­böc­ker där de ha­de si­na spar­peng­ar. De ha­de ta­git så myc­ket så jag kan in­te ens räk­na upp allt. De ha­de ta­git en svart week­end­bag från oss och fyllt med gre­jer, sä­ger Ka­ri­na Nils­son, som drab­ba­des av in­brott ef­ter att hen­nes sons nycklar stals.

Ulf Lind­berg är rek­tor på Årsta­dals­sko­lan och sä­ger att det är förs­ta gång­en någon­ting lik­nan­de hän­der på sko­lan.

– Ef­ter den här hän­del­sen har vi sagt att ele­ver­na in­te ska ha med sig vär­desa­ker till sko­lan och vi rå­der bar­nen att ha si­na nycklar runt hal­sen, vi har ock­så skaf­fat lå­dor så att bar­nen nu kan lå­sa in även si­na nycklar, sä­ger Ulf Lind­berg.

Ing­en till­fäl­lig­het

Att nyc­kel­stöl­der­na skett på just sko­lor är ing­en till­fäl­lig­het, menar po­li­sen Fred­rik Wig­ge­rud.

– Det är li­te svårt för en tjuv att ta sig in på till ex­em­pel en ar­bets­plats men sko­lor är det in­te all­tid så bra kon­troll på vil­ka som rör sig. Vi upp­ma­nar lä­ra­re att tit­ta li­te ex­tra på sko­lor­na ef­ter per­so­ner som in­te har rätt att va­ra där.

FOTO: KA­RIN NILS­SON

BROTTSPLATS SKO­LAN. Tre gång­er ba­ra den se­nas­te vec­kan har nycklar stu­lits från sko­lor och se­dan an­vänts för att ut­fö­ra in­brott. Ef­ter po­li­sens var­ning har man bör­jat lå­sa in nyck­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.