Be­way ska fo­ta al­la ga­tor i Stock­holm till sep­tem­ber

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Goog­le har på­bör­jat monster­ar­be­tet med att upp­da­te­ra si­na kart­bil­der i Stock­holm. Det är Goog­les så kal­la­de Stre­et Vi­ew-bil­der i Stock­holm som ska för­ny­as. Där­för kör nu en Goog­le- bil runt i Stock­holm och fo­tar al­la ga­tor.

Be­way Musta­fa job­bar som Goog­le-fö­ra­re. In­nan sep­tem­ber är slut ska han ha kört runt och do­ku­men­te­rat varen­da adress i Stock­holm.

– Det blir myc­ket bil, he­la som­ma­ren. Men det är gans­ka ro­ligt, sä­ger han.

I bi­len sit­ter en stor da­torskärm som vi­sar var han ska åka. Hit­tills har han täckt av hal­va Djur­går­den och i stort sett he­la Sol­na. Men i öv­rigt är det tu­sen­tals röd­mar­ke­ra­de streck på kar­tan, som blir blåa och god­kän­da först ef­ter att Goog­le-bi­len kört på sträc­kan. Det blir runt 2030 mil om da­gen för Be­way.

– Det är li­te som att åka med en stor gps, jag ska åka på varen­da ga­ta in­nan job­bet är klart, sä­ger han.

Stre­et vi­ew lan­se­ra­des i USA 2007. För­u­tom bi­len åker det även runt en Goog­le-cykel på de plat­ser som är svår­till­gäng­li­ga, bland an­nat vis­sa grän­der i Gam­la Stan.

Fo­to­gra­fe­ran­det i Stock­holm på­går maj-sep­tem­ber.

FOTO: MI­CHAEL TOLL

DOKUMENTERAR. Be­way Musta­fa åker runt med en fet ka­me­ra på ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.