Fes­ti­valupp­drag: räd­da världen

THE STOCK­HOLM ACT. De ska stop­pa un­der­gång­en med rock och forskning Kan Bob Hund roc­ka för mil­jön? Ja, tyd­li­gen. Stock­holm får i som­mar en ny fes­ti­val som vill för­e­na musik med håll­bar ve­ten­skap. Och snac­ka li­ve med rymden.

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son

Vi är na­i­va re­a­lis­ter. Det är möj­ligt att räd­da världen, så det är värt ett för­sök. Om någon tyc­ker att det är tön­tigt, tja, då får de gö­ra det.

Fes­ti­va­len he­ter The Stock­holm Act, äger rum i au­gusti och ska väc­ka med­ve­ten­het för en mil­jö­mäs­sig håll­bar ut­veck­ling, lo­kalt som glo­balt. Det blir en fusion av kul­tur och ve­ten­skap.

– Det är så myc­ket do­me­dag. Vi vill tvät­ta bort gå i as­ka-stäm­peln och vi­sa att det är ro­ligt och me­nings­fullt att bry sig. Håll­bar­hets­rö­rel­sen är in­te ba­ra en gräs­rots­grej, sä­ger Anna Em­me­lin, en av de an­sva­ri­ga bakom fes­ti­va­len.

Tu­sen av värl­dens le­dan­de mil­jö­fors­ka­re och and­ra smar­ta mil­jö­män­ni­skor ska hål­la lå­da dag­tid, se­dan ska det roc­kas kvälls­tid. För­u­tom ba­sen Kul­tur­hu­set kom­mer bland an­nat Fo­to­gra­fis­ka, Nor­dis­ka mu­se­et, Berg­wall­hal­len och Bagar­mos­sen fol­kets hus att an­vän­das. Kla­ra ar­tis­ter är än så länge Bob Hund och

José Gon­za­lez. Man sik­tar på att lan­da med ett ti­o­tal kän­da ar­tis­ter, mer­par­ten svens­ka.

– Men se­dan är Bil­ly Bragg i Eskilstu­na un­der den ti­den, han kanske vill spe­la hos oss? Och Pat­ti Smith är på Grö­na Lund, hon kanske vill snac­ka med en po­li­ti­ker in­för publik, vi­sio­ne­rar ar­ti­st­an­sva­ri­ge Jonas Fläc­ke­rud.

Vill svan­mär­ka Bob Hund

Vem som helst får in­te li­ra. Det ska va­ra en­ga­ge­ra­de ar­tis­ter som bryr sig om mil­jön. Där lyf­ter de fes­ti­va­l­an­sva­ri­ga just Bob Hund och ban­dets sång­a­re Tho­mas Öberg som ett ly­san­de ex­em­pel. Bland an­nat käm­par han för att Bob Hund ska få mil­jö­mär­kas med Sva­nen.

Det skis­sas även på att in­vol­ve­ra re­stau­rang­er, där män­ni­skor ska kun­na sät­ta sig ner och spon­tant ta en öl med en känd mil­jö­fors­ka­re. Och det ar­be­tas hårt för att få till ett sam­tal med en ita­li­ensk ast­ro­naut ute i rymden – ett ”spa­ce talk” – som ska ton­sät­tas med en kon­sert in­för publik. Det är för att pra­ta om det som kal­las over­vi­ew-ef­fekt: att ast­ro­nau­ter blir ”kä­ra i jor­den” när de ser den från ovan.

– Ja, det skul­le ge li­te ”Ar­ma­ged­don”-käns­la. Pro­ble­met är att han är själv där up­pe, så han är bå­de fors­ka­re och vakt­mäs­ta­re. Hän­der det nå­got, som att to­an går sön­der, me­dan vi snac­kar, så mås­te han fixa det, sä­ger Jonas Fläc­ke­rud. Ar­ran­gö­rer­na sä­ger att det so­ci­alt håll­ba­ra är vik­tigt, att män­ni­skor be­hö­ver mö­tas. Po­li­ti­ker, fors­ka­re från al­la fält och nä­rings- li­vet ska in­te­ra­ge­ra med varand­ra och van­ligt folk, och in­ram­ning­en med kul­tur och musik ska ge en ”jäk­la mas­sa kraft” till al­la.

”Släpp Trump i två se­kun­der”

Det hand­lar om att ”släp­pa Trump i två se­kun­der och fat­ta att det sker otro­li­ga fram­steg in­om håll­bar­het”.

Vad sä­ger ni till de som tyc­ker att en­ga­ge­mang är tön­tigt och ba­ra hand­lar om att vi­sa upp sig som god?

– Om man tror att man är god som gil­lar håll­bar­het är man ute och cyklar, det hand­lar in­te om det. Trans­for­ma­tion, att för­änd­ra sam­häl­let för att und­vi­ka en fram­ti­da mil­jökol­laps, det svi­der. Det är ing­en räk­mac­ka, sä­ger Anna Em­me­lin.

– Vi är na­i­va re­a­lis­ter. Det är möj­ligt att räd­da världen, så det är värt ett för­sök. Om någon tyc­ker att det är tön­tigt, tja, då får de gö­ra det. Men vad är då coolt, und­rar Jonas Fläc­ke­rud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.