Nytt museum le­ker i Bergrum­met

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Jo­hann Ber­nö­vall

Sex de­cen­ni­er av in­sam­la­de lek­sa­ker ska nu få sitt eget museum i ett berg­rum på Skepp­s­hol­men. Det som är nor­ra Eu­ro­pas störs­ta lek­saks­sam­ling slår upp por­tar­na den 2 sep­tem­ber. Sam­ling­ens 40 000 lek­sa­ker har sam­lats in un­der sex de­cen­ni­er och de älds­ta är från 1600-ta­let.

– Vi har myc­ket att lä­ra av histo­ri­en för att för­kla­ra hur världen ser ut idag. Var­je en­skild lek­sak bär sin egen histo­ria- vem till­ver­ka­de den, var och var­för? Vem lek­te med den hur, var och när? Bergrum­met blir en ef­ter­läng­tad mö­te­sa­re­na för lek­sak­s­en­tu­si­as­ter från he­la världen, sä­ger lek­sak­s­kän­na­ren Pe­ter Plunt­ky, som är en av per­so­ner­na bakom det nya mu­se­et, i ett press­med­de­lan­de.

Ti­di­ga­re har den sto­ra sam­ling­en fun­nits i Tidö Slott ut­an­för Väs­terås men flyt­tas nu per­ma­nent till Skepp­s­hol­men. Just nu ar­be­tar ett 40-tal per­so­ner med att fär­dig­stäl­la ut­ställ­ning­en. Bland an­nat ett team av kre­a­tö­rer från Dra­ma­ten, Ope­ran och SVT.

– Till­sam­mans ska­par vi en vac­ker och spän­nan­de mil­jö där lek­sa­ker­na sätts i sitt historiska sam­man­hang, sä­ger Ca­ro­li­ne Ro­ma­re, som är yt­terst an­sva­rig för ut­ställ­ning­ens ut­form­ning.

PROFFSIGA LEKMÄN. Pe­ter Plunt­ky och Da­vid von Schin­kel är två av hjär­nor­na bakom det nya mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.