Stock­holms lo­ka­la öl hyl­las med egen fes­ti­val

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Pa­trik Wirén 073-600 69 26 pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

När­pro­du­ce­rad hant­verksöl står på me­nyn när fes­ti­va­len Katarina Keg­ger bju­der in till två­da­gars­fest. Näs­ta helg, 2-3 ju­ni, upp­märk­sam­mas sta­dens mi­kro­bryg­ge­ri­er på Ori­on­te­a­tern. Bakom ini­ti­a­ti­vet står ame­ri­ka­nen Aus­tin Da­vis och ka­na­den­sa­ren Mark Ste­in som med ny­star­ta­de fö­re­ta­get Stock­holm Brewers Fes­ti­val vill stöt­ta den lo­ka­la ölsce­nen. Men finns det in­te re­dan till­räck­ligt med öl­fes­ti­va­ler? In­te alls en­ligt Mark Ste­in.

– Många av de som finns är kom­mer­si- el­la och mer in­rik­ta­de på mat- och re­stau­ran­gin­du­strin. Vi vill sna­ra­re hyl­la de lo­ka­la bryg­ge­ri­er­na här i stan.

Vad hän­der un­der fes­ti­va­len, för­u­tom att ett gäng bryg­ge­ri­er finns på plats?

– Det blir myc­ket musik med sju band som spe­lar li­ve. Al­la är från Stock­holm ut­om ame­ri­kans­ka Ju­lie Rho­des. Ett gäng dvj’s är ock­så där och det kom­mer att hän­da en mas­sa kul, det kan jag lo­va. Med tan­ke på al­la öl­sor­ter som till­kom­mit på se­na­re tid, finns det verk­li­gen sma­ker kvar att upp­täc­ka? – Ab­so­lut. Det är som med matlagning, det tar ald­rig slut. Och ni pla­ne­rar re­dan fler fes­ti­va­ler? – Tan­ken är att vi ska gö­ra någ­ra styc­ken per år och då även mind­re events. Vi kom­mer fort­sät­ta gö­ra fes­ti­va­len så länge folk vill kom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.