UD­DA FÖR­SLA­GET: ”Bygg ett nytt Brom­ma”

Folk vill helst av allt bo i ege­näg­da små­hus ut­an­för stads­kär­nan. Där­för är det just det som bor­de byg­gas, sä­ger en stads­bygg­nads­fors­ka­re. ”Vi ska byg­ga det folk vill ha, svå­ra­re än så är det in­te”.

Vallentuna Nyheter - - HEMMA - Mi­chael Toll

Ny­li­gen be­rät­ta­de vi om stads­bygg­nads­fors­ka­ren Alex­an­der Ståhle som tyc­ker att det bör byg­gas fler­vå­nings­hus i vil­la­om­rå­den som Enske­de och Brom­ma. Han vill att Stock­holm stad ska änd­ra i gäl­lan­de de­talj­pla­ner för villa­för­or­ter­na, byg­ga bo­stads­hus på vil­la­tom­ter­na och på så sätt lö­sa bo­stads­bris­ten.

I vec­kan an­ord­na­des det ett bo­stads­se­mi­na­ri­um i Stock­holm och då lan­se­ra­des en ä-n-n-u djär­va­re idé: Istäl­let för att för­tä­ta i vil­la­om­rå­de­na bör man helt en­kelt byg­ga ett helt nytt Brom­ma el­ler Enske­de.

– Det byggs in­te det be­folk­ning­en ef­ter­frå­gar. Vi ska byg­ga det folk vill ha, svå­ra­re än så är det in­te. Folk vill bo i Brom­ma, så då får vi se till att byg­ga ett nytt Brom­ma. Det är orätt­vist att ba­ra de ri­kas­te får bo som de vill, sä­ger den fri­språ­ki­ga ar­ki­tek­ten och stads­bygg­nads­fors­ka­ren Jer­ker Sö­derlind som är den som står bakom för­sla­get.

Po­pu­lärt med små­hus

Att folk helst vill bo i Brom­ma är tyd­ligt, en­ligt Sö­derlind, när man ser på lis­tan över lan­dets dy­ras­te bo­stads­för­sälj­ning­ar. En ma­jo­ri­tet av lan­dets dy­ras­te små­hus och vil­lor åter­finns i Brom­ma. Stads­de­len an­ses av många va­ra ett lyc­kat ex­em­pel på träd­gårds­stad med go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner, väl­pla­ne­ra­de torg, god ser­vice, grön­om­rå­den och bra bland­ning på sto­ra vil­lor, rad­hus och lä­gen­he­ter.

En un­der­sök­ning gjord av Bo­ver­ket (se di­a­gram­met till hö­ger) vi­sar att 43 pro­cent av be­folk­ning­en vill bo i ett små­hus ut­an­för Stock­holm. Men långt ifrån al­la får som de vill, ef­tersom små­hus byggs allt mind­re och mind­re. Det är det här Sö­derlind vill änd­ra på.

Det störs­ta hind­ret an­ses va­ra bris­ten på mark att byg­ga på men om po­li­ti­ker och be­sluts­fat­ta­re ba­ra lyf­ter blic­ken och vå­gar tän­ka nytt finns det plat­ser i i Stock­holms ab­so­lu­ta när­het där man fak­tiskt kan byg­ga ett nytt Brom­ma.

– Det störs­ta hind­ret är i folks hu­vu­den. Man vå­gar in­te tro att det här fak­tiskt är möj­ligt, sä­ger Jer­ker Sö­derlind.

Som ex­em­pel på plats pe­kas ett om­rå­de ut vid en sjö mel­lan Nors­borg och Tum­ba i Bot­kyr­ka kom­mun. Här finns det en­ligt Sö­derlind go­da möj- lig­he­ter att ska­pa ett nytt Brom­ma.

– Det ska byg­gas at­trak­tiv träd­gårds­stad med små­hus som de bo­en­de själ­va äger. Byg­ger man va­ri­e­rad be­byg­gel­se, god när­ser­vice, med vac­ker mil­jö vid en sjö och ser till att det ska­pas go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner kom­mer folk vilja flyt­ta hit.

”Vi har stads­brist”

Det som ab­so­lut in­te ska byg­gas är bil­li­ga och mass­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der som pla­ce­ras ut som lå­dor i långa ra­der.

– I dag för­sö­ker man lö­sa bo­stads­bris­ten ge­nom att byg­ga mas­sor av bo­stä­der som ing­en egent­li­gen vill bo i. Var­för sat­sar man in­te på att byg­ga det folk vill ha, det är ju så det fun­ge­rar i al­la and­ra bran­scher, sä­ger Sö­derlind.

När lös­ning­ar på bo­stads­bris­ten dis­ku­te­ras ta­las det of­ta om ex­plo­a­te­rings­grad, det vill sä­ga hur många bo­stä­der man får in på en yta. Hur ser det ut i ditt för­slag?

– Vi ska slu­ta ta­la om bo­stads­brist. För då är sva­ret en­kelt, det är ju ba­ra att byg­ga mas­sor av bil­li­ga bo­stä­der på sam­ma sätt som man gör i Ki­na. Det vi har i Stock­holm är sna­ra­re stads­brist. Vi har brist på stad, brist på Brom­ma. Det är det vi där­för ska byg­ga. Vad ska man gö­ra i in­ners­tan?

– Det en­da man ska gö­ra med in­ners­tan är att byg­ga par­ker, så att al­la mil­jö­par­tis­ter som bor där får nå­gon­stans att le­ka med si­na barn.

Det är orätt­vist att ba­ra de ri­kas­te får bo som de vill.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

VIN­NAN­DE KON­CEPT. Vil­la­om­rå­den som Nor­ra Äng­by skul­le kun­na gå att byg­ga på and­ra plat­ser, sä­ger stads­bygg­nads­fors­ka­ren Jer­ker Sö­derlind.

FOTO: MI­CHAEL TOLL

VILL BYG­GA. Jer­ker Sö­derlind har sto­ra vi­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.