För­sla­get i kort­het: Brom­ma i Bot­kyr­ka

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

Vad: Mo­dern träd­gårds­stad med vil­la­tom­ter, rad­hus och lä­gen­he­ter – allt blandat hul­ler om bul­ler vil­ket ska­par en le­van­de stads­mil­jö.

Hur myc­ket bo­stä­der: To­talt cir­ka 10 000 bo­stä­der för cir­ka 30 000 per­so­ner.

Vad be­hövs: En väl fun­ge­ran­de kollektivtrafik. Bus­s­tra­fik som kopp­lar ihop Nya Brom­ma med Tum­ba pen­del­tågs­sta­tion el­ler Hall­un­da T-ba­nesta­tion. Bus­sar­na får helt eg­na kör­ba­nor för att tra­fi­ken ska fun­ge­ra snabbt och smi­digt.

Ut­form­ning: Små­ska­ligt och sling­ran­de ga­tu­nät. En träd­gårds­stad är dub­belt så tät som ett nor­malt vil­la­om­rå­de. Ge­men­sam­ma in­ner­går­dar med pool, grill­plat­ser, fest­lo­kal och od­lings­lå­dor. Ge­men­sam bil- och cy­kel­pool. Det får ab­so­lut in­te bli tal om att rul­la ut ”vil­la­mat­tor”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.