Så kan vi vän­da vår fram­tidso­ro till hopp

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Torbjörn Venn­ström med i Kli­mat­va­let

Re­kord­kallt i april och maj. In­ställd vår. Ef­ter tre år av re­kord­vär­me känns det ex­tra kallt. Al­la des­sa va­ri­a­tio­ner i väd­ret gör det svårt att i var­da­gen grep­pa en sån sak som kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

De sta­digt ökan­de kol­di­ox­id­hal­ter­na i at­mo­sfä­ren smy­ger tyst in och lag­rar en dos ex­tra vär­me i at­mo­sfä­ren och vå­ra hav. Den är li­ten och märks in­te, men det sker över he­la världen, i de enor­ma mas­sor­na av at­mo­sfär, vat­ten och mark som är vårt livs­rum.

Tills nu har den ex­tra do­sen gjort jor­den en grad var­ma­re jäm­fört med fö­re in­dust­ri­a­lis­men. En fut­tig grad. Än­då in­ne­bär den att gla­ciä­rer hål­ler på att för­svin­na, att isen i Ark­tis lång­samt ty­nar bort, att ha­vet sti­ger obe­vek­ligt, och att regn- och torr­pe­ri­o­der för­änd­rat si­na möns­ter över he­la världen. Vi kan in­te fö­re­stäl­la oss hur det blir om pla­ne­ten blir tre gra­der var­ma­re in­om 80 år. Vi kan Vi kan in­te fö­re­stäl­la oss hur det blir om pla­ne­ten blir tre gra­der var­ma­re in­om 80 år. Vi kan ba­ra va­ra säk­ra på att vå­ra barn­barn in­te får det så kul. ba­ra va­ra säk­ra på att vå­ra barn­barn in­te får det så kul. Det är svårt att grep­pa och det gör oss oro­li­ga. Kli­mat och mil­jö lig­ger högst upp i mät­ning­ar över män­ni­skors oro in­för fram­ti- den. 94 pro­cent av de unga an­ser att kli­mat­frå­gan är den vik­ti­gas­te fram­tids­frå­gan en­ligt en WWF-un­der­sök­ning. Oro bo­tas bäst med ge­men­sam hand­ling. Ju snab­ba­re vi får bort de fos­si­la bräns­le­na, ju for­ta­re vi får en håll­bar mat­för­sörj­ning, ju mer vi sat­sar på sol- och vind­kraft, desto stör­re är vå­ra chan­ser att ska­pa en hygg­lig fram­tid.

Och det är nu vi kan gö­ra det. In­nan det är för­sent. Fler och fler vill ta chan­sen.

Vi har star­tat lo­ka­la grup­per – Kli­mat­va­let för ett fos­sil­fritt håll­bart Sve­ri­ge 2030, som bör­jar dy­ka upp runt om i vårt land. Sik­tet är in­ställt på valå­ret 2018 där vi möts i en fol­kets Kli­ma­triks­dag

i maj för att dri­va på po­li­ti­ker­na och vi­sa vil­ken fram­tid vi vill ha. Ta din oro och häng på. Al­la be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.