Val­len­tu­na rus­tar in­för vat­ten­bris­ten

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hege Hell­ström 073-642 72 30 hege.he­kll­ström@di­rekt­press.se

Grund­vat­ten­ni­vån är myc­ket låg i sto­ra de­lar av lan­det. Hus­håll med egen brunn ris­ke­rar där­för vat­ten­brist. Nu öpp­nar kom­mu­nen fle­ra stäl­len för vat­ten­hämt­ning.

Den som har egen brunn ris­ke­rar att stå ut­an vat­ten i som­mar ef­tersom vat­ten­ni­vå­er­na är långt un­der de nor­ma­la. I mån­dags pla­ce­ra­des vat­ten­tap­par ut på tre stäl­len i Val­len­tu­na.

Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka un­der­sök­ning, SGU, pre­sen­te­ra­de nya siff­ror för vat­ten­ni­vå­er­na i för­ra vec­kan. De vi­sar att grund­vat­ten­ni­vå­er­na är un­der el­ler långt un­der det nor­ma­la för års­ti­den i Gö­ta­land, Sve­a­land och söd­ra Norr­land.

– Vi kan kon­sta­te­ra att på en be­ty­dan­de del av sta­tio­ner­na har vi no­te­rat de lägs­ta vär­de­na för års­ti­den se­dan vi bör­ja­de mä­ta för un­ge­fär 50 år se­dan, sä­ger Bo Thun­holm, grund­vat­ten­geo­log på SGU till Da­gens Ny­he­ter.

Även om det blir en reg­nig som­mar kom­mer vat­ten­ni­vå­er­na in­te öka, ef­tersom växt­lig­het tar upp vat­ten plus att vatt­net duns­tar.

In­te för jord­bruk

Kom­mu­nen och Roslags­vat­ten har be­slu­tat sig för att till­han­da­hål­la tapp­stäl­len i Kårs­ta, Kar­by och cen­tra­la Val­len­tu­na för hus­håll med egen brunn, de som är i risk­zo­nen.

– Men det är gjort för mind­re dun­kar, så den som har jord­bruk mås­te kö­pa vat­ten. Vi kan in­te re­kom­men­de­ra vil­ket fö­re­tag man ska väl­ja ef­tersom vi är en kom­mun, ut­an det får man sö­ka rätt på själv, sä­ger mil­jö­chef Sand­ra War­gclou.

Hon be­rät­tar att kom­mu­nen fått ta emot fle­ra sam­tal från oro­a­de in­vå­na­re. – De und­rar om vi har be­red­skap.

Eget an­svar för brunn

Än så länge har ing­en hört av sig om en brunn som fak­tiskt si­nat. Om det hän­der vill Sand­ra War­gclou var­na för att för­sö­ka fyl­la på brun­nen.

– Vatt­net blir väl­digt grum­ligt, och har du vat­ten­brist finns det all­tid sprick­ning­ar som gör att du tap­par vatt­net.

Hon be­to­nar att den som har egen brunn själv har an­svar för den.

Det kom­mu­na­la vatt­net i Val­len­tu­na är dock in­te ho­tat ef­tersom det häm­tas från Mä­la­ren.

– Vi har tur i Stock­holms län som in­te har vat­ten­brist i det kom­mu­na­la nä­tet, sä­ger Sand­ra War­gclou.

En del in­vå­na­re har ringt kom­mu­nen och und­rat var­för det in­te är be­vatt­nings­för­bud.

– Men det är allt­så in­te vat­ten­brist i det kom­mu­na­la nä­tet. Och när det gäl­ler eg­na brun­nar har vi in­te möj­lig­het att ut­fär­da för­bud, en­ligt la­gen. Sam­fäl­lig­he­ter kan där­e­mot kom­ma över­ens om ge­men­sam­ma reg­ler för att spa­ra vat­ten.

När det gäl­ler eg­na brun­nar har vi in­te möj­lig­het att ut­fär­da för­bud, en­ligt la­gen.

FOTO: MOSTPHOTOS

TAPPNING. På tre stäl­len i Val­len­tu­na kom­mer det gå att häm­ta vat­ten. (Bil­den är ta­gen på en an­nan plats).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.