Sista stri­ken sla­gen för bow­ling­hal­len?

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Uf­fe Lin­de­borg uf­fe.lin­de­borg@di­rekt­press.se 073-600 40 89

Val­len­tu­na Balls AB som dri­vit verk­sam­het i bow­ling­hal­len se­dan vin­tern 2015 för­sat­tes i kon­kurs den 15:e ju­ni.

På dör­ren till bow­ling­hal­len står det att de har se­mes­ter­stängt. Vad som hän­der med lo­ka­ler­na är oklart. En av bow­ling­fö­re­ta­gets äga­re, Lars Bark­ström, me­nar att det in­te är rik­tigt klart än­nu.

– Jag kan in­te sva­ra på vad som hän­der, åter­kom om ett par vec­kor så kan jag be­rät­ta mer, sä­ger han.

Bow­ling­hal­len star­ta­des med den nå­got ud­da af­färsidén att åter­be­rät­ta svens­ken Bal­ders histo­ria (kal­la­des se­na­re Balls) som emi­gre­ra­de till Ame­ri­ka som 13-åring.

Äta mat, spe­la bow­ling och få ett stänk histo­ria blev om­tyckt av många, men fun­ge­ra­de allt­så in­te af­färs­mäs­sigt.

”Fort­sät­ter som bow­ling”

Christi­na Lönn­heim, för­val­ta­re hos fas­tig­hets­ä­ga­ren Fast­part­ner, tve­kar in­te på vad som hän­der med lo­ka­ler­na ef­ter kon­kur­sen.

– Det kom­mer att fort­sät­ta va­ra bow­ling i de lo­ka­ler­na, men vem som dri­ver det­ta kan vi in­te sva­ra på idag, sä­ger hon.

I mars 2016 blev det klart att bow­ling­hal­len fick till­stånd att ser­ve­ra starköl. Se­dan dess har histo­ri­en om Bal­der to­nats ned till för­mån för en sats­ning på att ser­ve­ra mat.

FOTO: UF­FE LIN­DE­BORG

STÄNGT. Balls bow­ling har gått i kon­kurs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.