Po­li­sen var­nar för li­ga med ”döv­stum­ma”

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Först vill de ha en nam­nun­der­skrift, se­dan är de på­stri­di­ga, ibland hot­ful­la, för att få peng­ar. Där­för var­nar nu lo­kal­po­li­sen för de miss­tänk­ta ligor­na.

De se­nas­te vec­kor­na har in­läg­gen om per­so­ner som kom­mit fram och ve­lat ha nam­nun­der­skrif­ter ut­an­för bu­ti­ker och på par­ke­rings­plat­ser i Tä­by, Dan­de­ryd och Val­len­tu­na va­rit många.

– Of­ta är det fle­ra styc­ken som job­bar ihop. Man ska skri­va på en lis­ta, och se­dan blir de li­te hot­ful­la och vill att man ska läm­na ett bi­drag. Då föl­jer de gär­na med till en ban­ko­mat och vill att man ska ta ut peng­ar, sä­ger Jan Ber­lin, kom­mun­po­lis.

Sä­ger säl­lan nå­got

Fle­ra har sagt att de sam­lar in peng­ar till döv­stum­ma, nå­got som Jan Ber­lin in­te tror ett ögon­blick på.

– För oss känns det som ett lu­ren­dre­je­ri, de är in­te

döv­stum­ma, ut­an det är bedrä­ge­ri.

Per­so­ner­na som går runt med namn­lis­tor­na ska en­ligt upp­gif­ter in­te pra­ta svens­ka.

– De sä­ger of­ta ingen­ting, men vis­sa har även pra­tat och så har de nå­gon med sig som de sä­ger är döv­stum­ma, sä­ger Jan Ber­lin.

Kvin­na ofre­da­des

För­ra vec­kan blev en rull­stols­bu­ren kvin­na be­stu­len i Tä­by och för någ­ra vec­kor se­dan en an­nan kvin­na vid Wil­lys i Ar­ninge. Hon skrev un­der lis­tan, och se­dan bör­ja­de man­nen va­ra på­stri­dig ef­ter peng­ar.

– Han följ­de med till ban­ko­ma­ten och se­dan an­slöt det fy­ra, fem per­so­ner till som ställ­de sig runt hen­ne så att hon in­te skul­le kun­na bac­ka, sä­ger Jan Ber­lin som även be­rät­tar om en obe­hag­lig de­talj i an­mä­lan:

– Hon blev ock­så sex­u­ellt ofre­dad av den här man­nen. Han bör­ja­de slic­ka hen­ne på hän­der­na, i an­sik­tet och ta hen­ne på brös­ten. Se­dan lyc­ka­des hon springa där­i­från.

Per­so­na­len på Ica Krags­ta i Val­len­tu­na har lagt mär­ke till att per­so­ner gått runt och ja­gat nam­nun­der­skrif­ter.

– Det var fle­ra kun­der som upp­lev­de det här som obe­hag­ligt. Jag har ing­en aning om ex­akt vad de var ute ef­ter, men in­ne i bu­ti­ken får de in­te va­ra ut­an till­stånd, sä­ger Pa­trik Bäck­ström, bu­tiks­chef.

OMRINGADES. En­ligt en an­mä­lan ska en kvin­na ha bli­vit om­ring­ad av gäng­et så att hon in­te skul­le kun­na bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.