Så fix­ar du snyg­gas­te som­mar­fes­ten

Bröl­lop, fint vä­der el­ler se­mes­ter. An­led­ning­ar­na att fixa fest på som­ma­ren är många. Lägg li­te ext­ra krut på pla­ne­ring­en, och håll det snyg­gas­te par­tyt i som­mar.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Eri­ka Lin­dén Jans­son

Först av allt; sätt rib­ban. Tänk no­ga ige­nom vil­ken sorts fest du vill ha. Och var tyd­lig mot gäs­ter­na så att de vet: plats, ti­der, kläd­sel, even­tu­ellt te­ma och hur myc­ket mat och dryck de kan för­vän­ta sig.

Om du ska ha en grill­fest kan det räc­ka med att bju­da på en väl­komst­drink och lå­ta gäs­ter­na ta med vad de vill dric­ka till ma­ten. Om du bju­der till en stör­re fest, i sam­band med till ex­em­pel bröl­lop, är det van­li­ga­re att vär­den bju­der he­la kväl­len.

Du kan få hjälp på system­bo­la­get med att be­räk­na hur myc­ket av vad du be­hö­ver. In­ve­ste­ra gär­na i ro­li­ga al­ko­hol­fria al­ter­na­tiv.

Vad ska du bju­da på?

Det är in­te så stor skill­nad på ett opre­ten­tiöst buffé­bord och en stor­sla­gen bjud­ning – att bli bju­den är all­tid här­ligt. Hem­lig­he­ten lig­ger i att in­for­me­ra in­nan, så att gäs­ter­na vet vad de kan för­vän­ta sig.

Om du bju­der på buffé el­ler plock, tänk på att den bör in­ne­hål­la nå­got ma­tigt, någ­ra till­be­hör, nå­gon dipp, bröd, och all­tid minst ett ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv. Bjud gär­na på nå­got sött till av­slut­ning, även om det är en ming­el­fest.

Skriv lap­par med rät­tens namn till de oli­ka fa­ten, och in­for­me­ra om den till ex­em­pel in­ne­hål­ler nöt­ter el­ler lak­tos.

Pla­ne­ra, pla­ne­ra, pla­ne­ra

Det lå­ter präk­tigt kanske; men du kan in­te pla­ne­ra för myc­ket. Gå ge­nom kväl­len i hu­vu­det och för­be­red allt som går in­nan, från in­bju­dan och duk­ning till ma­ten och dis­ken. Se till att ha nog med sto­lar, pors­lin, fat, kap­syl­öpp­na­re, kaf­fe­kan­nor och allt du kan tän­kas be­hö­va. Lå­na, hyr el­ler köp bil­ligt. Var gär­na ge­ne­rös med bå­de mat och dryck, det gör att gäs­ter­na kän­ner sig väl om­hän­der­tag­na. Det som in­te går åt kan ätas da­gen ef­ter el­ler fry­sas in. Om du får al­ko­hol över som du in­te öpp­nat kan du läm­na till­ba­ka det till System­bo­la­get in­om tre vec­kor. Ha ext­ra bröd, ost och snacks på lut till små­tim­mar­na.

Ge­nom­fö­ran­det

Da­gen D är här! Om du har lagt li­te tid på att för­be­re­da så kom­mer du tac­ka dig själv. Se till att ha gott om tid un­der da­gen, och att du kan de­le­ge­ra till fa­mil­je­med­lem­mar, vän­ner och gäs­ter som vå­gar kom­ma för ti­digt. Du be­hö­ver in­te stor­stä­da he­la hu­set, spe­ci­ellt in­te om fes­ten ska hål­las ut­om­hus. Sat­sa på re­na hand­fat och en ploc­kad hall, det ger ett fräscht in­tryck.

Pyn­ta hell­re och gör fint – stä­da kom­mer du få gö­ra ef­teråt än­då. Ha en tan­ke för ma­ten; hur den ska hål­las varm el­ler kall, när du ska ploc­ka in och ut och vil­ka håll­ti­der som finns un­der kväl­len. Det är bätt­re att häm­ta från ky­len el­ler spri­sen fle­ra gång­er, än att lå­ta all mat stå fram­me för länge.

Ha gär­na ett sche­ma på pap­per som du kan föl­ja, då slip­per du hål­la allt i hu­vu­det.

Att hål­la gäs­ter­na upp­tag­na med en tips­pro­me­nad el­ler frå­ge­sport medans värd­pa­ret kan ploc­ka un­dan är smart. Och glöm in­te att nju­ta!

Det här är din fest – så se till att när­va­ra.

FOTO: IKEA

RÄTT LOOK. Allt mat­char när ing­et mat­char.

FOTO: LAGERHAUS

Glatt och ku­lört i årets färg­gla­da trend.

FOTO: IKEA

Avslapp­nat och be­kvämt med ut­om­hus­fest.

FOTO: LAGERHAUS

Glas­si­ga to­ner på bor­det.

FOTO: INDISKA

Fi­na de­tal­jer är pric­ken över i:et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.