Ing­en fa­mil­je­dag på flyg­fäl­tet i år

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Lions i Val­len­tu­na kom­mer in­te att ar­ran­ge­ra sin fly­goch mo­tor­dag i år, möj­li­gen åter­kom­mer eve­ne­mang­et näs­ta år.

– Nej, vi kom­mer in­te att ar­ran­ge­ra det­ta i år, det ska pla­ne­ras långt i för­väg för att det ska bli bra. Det är möj­ligt att avi­a­tör­för­e­ning­en kom­mer att ar­ran­ge­ra en lät­ta­re flyg­dag istäl­let, sä­ger Björn Ek, som ti­di­ga­re var pre­si­dent i Lions för­ra året och som äger flyg­plat­sens mark.

För­ra året åter­kom fa­mil­je­fes­ten på flyg­fäl­tet ef­ter tre års up­pe­håll och ge­nom­för­de ar­range­mang­et för 21:a gång­en. Men i år blir det ing­en tra­di­tio­nell höst­fest på flyg­fäl­tet.

Så här såg det ut på Lions Flyg- och mo­tor­dag 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.