Pon­nyn Py­sen pös – än­da från Lind­hol­men till Brott­by

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hege Hell­ström

Pon­nyn Py­sen sprang rakt ut ur box­en och tog hö­ger kör­fält mot Frösun­da. Hans äga­re be­rät­tar om mar­drömstim­mar­na då pon­nyn var bor­ta.

Py­sen är en söt li­ten pon­ny som 5-åri­ga Lice och 10-åri­ga Casper skul­le ri­da. Han kom i tors­dags kväll för förs­ta gång­en till Sö­der­by gård i Lind­hol­men. På fre­dags­mor­go­nen skul­le Lice vi­sa ho­nom för en tjej i stal­let och hon öpp­na­de box­dör­ren.

– Han ba­ra gick ut. Han skul­le hem. Han tog nor­ra kör­fäl­tet mot Frösun­da, be­rät­tar Ka­ta­ri­na Bro­zin Öst­man, mam­ma till Lice och Casper.

– Han ha­de ing­en pa­nik el­ler så, han ba­ra tra­va­de på. Och jag ef­ter. Det är ju pa­nik, ba­ra mar­dröm, ef­tersom häs­ten in­te har nå­gon till­hö­rig­het här. Vad gör man? Man hin­ner tän­ka allt, bi­lar­na kör som idi­o­ter här, tänk om han by­ter kör­fält och sit­ter i gril­len på en buss.

Fb-grupp till rädd­ning

En tjej från Sols­ta ring­de Ka­ta­ri­na och be­rät­ta­de att en pon­ny stått på en åker. Hon be­rät­ta­de att det finns sank­mar­ker i när­he­ten, så Ka­ta­ri­na åk­te dit för att le­ta.

– Vi var runt och kol­la­de så att han in­te fast­nat. Vi gick via sko­gen men det var så pass snå­rigt att jag tänk­te ”an­ting­en har han bru­tit ett ben, el­ler så har han hit­tat en an­nan väg”.

Vän­ner på stal­let la­de ut ef­ter­lys­ning­ar och hjälp­te till att skan­na ef­ter nå­gon som kun­de tän­kas ha hit­tat häs­ten. I Fa­ce­book­grup­pen Brott­by’s Fi­nest blev det bin­go: Nå­gon ha­de hit­tat en pon­ny på sin gräs­mat­ta.

Py­sen hann va­ra bor­ta i 2,5 tim­mar.

– När vi kom fram gri­na­de jag ba­ra, jag var i chock och har fort­fa­ran­de in­te åter­häm­tat mig. Det är ren lyc­ka men än­då en jät­te­mar­dröms­start på vad som skul­le bli så bra.

Py­sen kom­mer ifrån Ro­sers­berg, och nu ska han lä­ra sig att Lind­hol­men är hem­ma.

– Han mås­te få lan­da, fat­ta att vi och kom­pi­sar­na är schyss­ta och att det finns mat här, sä­ger Ka­ta­ri­na som är tack­sam för all hjälp.

FOTO: PRIVAT

PÅ HEM­MA­PLAN. Lice och Kas­par till­sam­mans med Py­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.