Klart: Val­len­tu­na kom­mun säl­jer si­na ak­ti­er i El­ver­ket

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Uf­fe Lin­de­borg

Vid ett ex­train­satt mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 26 ju­ni togs be­slu­tet att kom­mu­nen ska säl­ja si­na ak­ti­er i El­ver­ket Val­len­tu­na AB. Det var ef­ter bord­lägg­ning av be­slu­tet om för­sälj­ning av ak­ti­er i El­ver­ket den 19:e ju­ni som det blev klart att frå­gan skul­le av­gö­ras den 26:e ju­ni.

Ef­ter vec­kans be­tän­ke­tid ha­de ing­en av de po­li­tis­ka par­ti­er­na änd­rat in­ställ­ning i frå­gan. De som var emot en för­sälj­ning av ak­ti­er­na var So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Ef­ter vo­te­ring blev re­sul­ta­tet att 21 le­da­mö­ter rös­ta­de för en för­sälj­ning och 15 emot. Fem le­da­mö­ter sak­na­des, men det ha­de in­te på­ver­kat ut­gång­en av det po­li­tis­ka be­slu­tet.

Till­ba­ka­vi­sa­de ryk­ten

Ing-Ma­rie Elfström sa från ta­lar­sto­len att hon hört ryk­te om att an­ställ­da er­bju­dits tjänst i Häl­sing­land. Det­ta till­ba­ka­vi­sa­des av Bengt Lin­dahl (M), som ny­li­gen av­gick som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för bo­la­get.

– Det är be­dröv­ligt att på­stå det­ta i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Samt­li­ga 38 har er­bju­dits en tjänst i Stock­holms- om­rå­det, sä­ger han från ta­lar­sto­len på mötet.

Cen­ter­par­ti­ets Björn Furugren Be­se­lin häv­da­de att den peng som ak­ti­er­nas för­sälj­ning ska ge och sat­sas på mil­jöåt­gär­der in­te alls är de dry­ga 65 mil­jo­ner som på­ståtts.

Men det till­ba­ka­vi­sas av Bengt- Åke Grip ( M) som me­nar att ak­ti­er­nas bok­för­da vär­de är så lågt att det visst blir drygt 65 mil­jo­ner kro­nor i för­tjänst för kom­mu­nen ef­ter en för­sälj­ning.

I och med be­slu­tet har de två störs­ta ägar­na, Eon och kom­mu­nen, be­stämt sig för att säl­ja.

17 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.