Allt klart in­för Ci­ty­ba­nans pre­miär

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM/ NORRORT - Mi­chael Toll

I fram­ti­den kom­mer Roslags­ba­nan att kö­ra än­da till Oden­plan. I vän­tan på det sker som kanske be­kant snart in­vig­ning­en av jät­te­pro­jek­tet Ci­ty­ba­nan. Vi var med när re­ge­ring­ens in­fra­struk­tur­mi­nis­ter kon­trol­le­ra­de Ci­ty­ba­nan vec­kan in­nan öpp­ning.

Bakom ett stort träplank vid ”Suc­kar­nas gång” på T-cen­tra­len göm­mer sig fem långa och helt nya rull­trap­por på en rad, re­do att trans­por­te­ra ner pas­sa­ge­ra­re till Ci­ty­ba­nans nya per­rong un­der blåa lin­jen.

– Det här är nog sista vec­kan det här kom­mer kall­las suc­kar­nas gång. Snart är det fär­digsuc­kat här, sä­ger Eva Råd­mark Herr­der, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Tra­fik­ver­ket för Ci­ty­ba­nan.

Mind­re träng­sel

Hon syf­tar på att al­la pen­del­tågs­re­se­nä­rer in­om kort in­te be­hö­ver träng­as ge­nom den långa gång­en. I och med Ci­ty­ba­nan för­änd­ras flö­de­na helt och det blir be­tyd­ligt enkla­re att ta sig från pen­del­tå­gen till tun­nel­ba­nan. In­fra­struk­tur­mi­nis­tern An­na Jo­hans­son (S) åk­te ner för de nya rull­trap­por­na för att kon­trol­le­ra att allt ser bra ut in­för in­vig­ning­en 9 ju­li. Hon är nöjd med vad hon ser.

– Allt känns väl för­be­rett. Ci­ty­ba­nan kom­mer be­ty­da otro­ligt myc­ket för stock­hol­mar­na och he­la järn­vägs­sy­ste­met, bå­de vad gäl­ler be­kväm­lig­het och ka­pa­ci­tet, sä­ger An­na Jo­hann­son.

Just ka­pa­ci­te­ten har fått viss kri­tik. Ti­di­ga­re i vår gick Stock­holms tra­fiklands­tings­råd Kristof­fer Tam­sons (M) ut och flag­ga­de för att pen­del­tågs­re­se­nä­rer­na in­te får det bätt­re, då det finns en risk för att an­ta­let av­gång­ar i sy­s­te­met un­der rus­nings­tid in­te ökar.

– Jag står på stock­hol­mar­nas si­da mot en stat­lig myn­dig­het som ten­de­rar att pri­o­ri­te­ra ned pend­lar­na. Som sy­s­te­met fun­ge­rar i dag så ned­vär­de­ras Stock­holmspend­lar­na. Det är in­te okej. Och det är yt­terst en frå­ga för re­ge­ring­en, sa­de Kristof­fer Tam­sons då och kräv­de en di­a­log med An­na Jo­hans­son och re­ge­ring­en.

En­ligt ho­nom ha­de det ut­lo­vats att 24 styc­ken tåg i tim­men skul­le tra­fi­ke­ra Ci­ty­ba­nan. Nu när tra­fi­ken drar igång blir det ba­ra 16 tåg som kan kö­ras var­je tim­me.

Allt en­ligt pla­nen

Tam­sons på­stå­en­den till­ba­ka­vi­sas be­stämt av An­na Jo­hans­son. Hon me­nar att han rört ihop siff­ror­na.

– Det finns ka­pa­ci­tet att kö­ra 18 tåg. Det finns en av­sikt att kun­na trap­pa upp och öka ka­pa­ci­te­ten i fram­ti­den. SL har an­sökt om 16 tåg – och får ock­så 16 tåg. Han bor­de kol­la av­ta­len in­nan han ut­ta­lar sig, sä­ger An­na Jo­hans­son.

17 mil­jar­der kro­nor har in­ve­ste­rats i pro­jek­tet. Bud­ge­ten har in­te över­skri­dits och allt är klart en­ligt tid­plan.

– Ci­ty­ba­nan för­bätt­rar fram­kom­lig­he­ten för al­la stock­hol­ma­re som åker kol­lek­tivt. Det är trå­kig att man för­sö­ker sol­ka ner det här pro­jek­tet med osak­lig kri­tik. Jag tror det hand­lar om att man vill by­ta fo­kus från al­la tu­rer kring Nya Ka­ro­lins­ka Sjuk­hu­set, strump­ga­te, in­drag­na bus­sar och SL-kort­höj­ning­ar, av­slu­tar An­na Jo­hann­son.

Allt känns väl för­be­rett. Ci­ty­ba­nan kom­mer be­ty­da otro­ligt myc­ket för stock­hol­mar­na och he­la järn­vägs­sy­ste­met

FOTO: MA­JA BRAND

NÖJD MINISTER. An­na Jo­hans­son (S), in­fra­struk­tur­mi­nis­ter, är nöjd med Ci­ty­ba­nan men in­te li­ka im­po­ne­rad av Kristof­fer Tam­sons (M) kri­tik an­gå­en­de ka­pa­ci­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.