Hot mot per­son bakom stor in­sats i Tä­by kyrk­by

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM/ NORRORT - Uf­fe Lin­de­borg To­masz Po­zar Lotten Engbom

En po­lishe­li­kop­ter, fler­ta­let po­lis­bi­lar och hund­patrul­ler del­tog i en stor in­sats i Tä­by kyrk­by un­der tis­dags­kväl­len. En­ligt po­li­sen rör­de det sig om ett hot mot en en­skild in­di­vid.

Kring 20-ti­den i tis­dags­kväll på­gick en stor po­lisin­sats i Tä­by Kyrk­by. En po­lishe­li­kop­ter hov­ra­de över bo­stads­om­rå­den i Kyrk­byn och de­lar av söd­ra Val­len­tu­na i uppe­mot en tim­me.

Sam­ti­digt cir­ku­le­ra­de fler­ta­let po­lis­bi­lar och se­na­re även hund­patrul­ler runt på ga­tor­na.

Po­li­sen var först för­te­gen med in­for­ma­tion och sa ba­ra att det rör­de sig om sök­ning ef­ter en bil.

En­ligt två vitt­nen på plats ska po­li­ser ha om­ring­at en mörk bil på Ös­ter­by­le­vä­gen, mot kors­ning­en Jar­la­ban­kes väg.

Da­gen ef­ter, un­der ons­dags­mor­go­nen, kun­de po­li­sen gå ut med mer in­for­ma­tion om vad som låg bakom in­sat­sen.

– Ären­det i sig rör sig om nå­gon form av hot som en per­son är ut­satt för, sä­ger Kjell Lind­gren, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Den svar­ta bi­len ska en­ligt vitt­nen ha om­ring­ats av po­lis och stop­pats i By­le och se­dan bog­se­rats från Odens för­sko­la i By­le.

– Man hit­ta­de bi­len och en per­son som har ta­gits med för fort­satt ut­red­ning. Per­so­nen som var ut­satt för ho­tet är oskadd, men vi har svårt att få upp­gif­ter från ho­nom, sä­ger Kjell Lind­gren.

Det har pra­tats om kid­napp­ning?

– Det finns en så­dan upp­gift, men vi kan in­te be­kräf­ta det. Vi job­bar med en hot­si­tu­a­tion med en per­son och ett for­don, sä­ger Kjell Lind­gren.

FOTO: UF­FE LIN­DE­BORG

HELIKOPTERJAKT. Po­li­sens he­li­kop­ter var up­pe i luf­ten och hov­ra­de över Tä­by Kyrk­by och Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.