Po­li­sen upp­ma­nar ef­ter nya stöl­der: Göm bil­nyck­lar­na!

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM/ NORRORT - Uf­fe Lin­de­borg uf­fe.lin­de­borg@di­rekt­press.se 073-600 40 89

Nu har det hänt igen. En Dan­de­rydsbo vak­na­de av att nå­gon plöts­ligt kör­de iväg med två av fa­mil­jens bi­lar mitt i nat­ten.

Det var vid halv­fem-ti­den på sön­dags­mor­go­nen som en per­son vak­na­de i sitt hem i Dan­de­ryd av att det kör­de om­kring bi­lar ut­an­för. Det vi­sa­de sig va­ra den ny­li­gen väck­ta husä­ga­rens eg­na for­don.

Tju­var ha­de ta­git sig in i hu­set ge­nom att bry­ta upp ett föns­ter och stu­lit nyck­lar­na till fa­mil­jens bi­lar, en Landro­ver av års­mo­dell 2011 och en Porsche Pa­na­me­ra av års­mo­dell 2012.

Hos po­li­sen ser man att den ty­pen av bil­stöl­der har bli­vit allt van­li­ga­re och vi har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om lik­nan­de fräc­ka stöl­der:

– Det är gans­ka van­ligt att tju­var drar en ru­ta och är in­ne i hu­set 10-15 se­kun­der och häm­tar bil­nyck­lar in­nan­för dör­ren. Det är dags att folk bör­jar lå­sa in si­na bil­nyck­lar om man har en fi­na­re bil. Nyck­lar­na ska in­te va­ra lät­till­gäng­li­ga, upp­ma­nar Sven-Erik Ohls­son hos Stock­holmspo­li­sen.

Un­der hel­gen drab­ba­des även en fa­milj i Tä­by då en Ma­se­ra­ti med ett lik­nan­de till­vä­ga­gångs­sätt. Den bi­len kun­de emel­ler­tid fin­nas.

Året har över­lag fört med sig des­sa oväl­kom­na gäs­ter till hus runt om i Nor­rort.

Tju­var drar en ru­ta och är in­ne i hu­set 10-15 se­kun­der och häm­tar bil­nyck­lar in­nan­för dör­ren.

FOTO: PORSCHE

LYXBILAR BOR­TA. Tju­var­na tar sig in till hal­len och stjäl helt so­ni­ka bil­nyck­lar­na in­nan de drar iväg. På bil­den en Porsche Pa­na­me­ra – men in­te den som stu­lits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.