Bätt­re pla­ne­ra­de re­sor om för­in­tel­sen

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM / NORRORT - To­ve Mar­tin 073-600 69 00 to­ve.mar­tin@di­rekt­press.se

I mit­ten av ju­ni upp­da­ga­des att sko­le­le­ver hei­lat på en klass­re­sa till Auschwitz. Nu lan­se­rar Fo­rum för le­van­de histo­ria en re­segui­de som ska hjäl­pa lä­ra­re att fö­re­byg­ga lik­nan­de hän­del­ser. Ef­ter hän­del­sen då Ös­ter­malm­se­le­ver spe­la­de in en na­zist- film där de hei­la­de un­der en skol­re­sa till Auschwitz har Fo­rum för le­van­de histo­ria och Se­gersted­tin­sti­tu­tet ta­git fram en re­se­hand­led­ning och gui­de­ma­te­ri­al som ska hjäl­pa lä­ra­re att för­be­re­da och ut­for­ma lik­nan­de skol­re­sor.

Chris­ter Matts­son vid Se­gersted­tin­sti­tu­tet har va­rit med och ta­git fram ma­te­ri­a­let. Han lyf­ter fram vik­ten av att hjäl­pa ele­ver­na att sät­ta plat­ser­na i ett sam­man­hang.

– En re­sa blir in­te bätt­re än den för­be­retts. Lä­ra­ren kan upp­le­va plat­ser­na som star­ka och bli ta­gen och be­rörd, men det kom­mer från för­kun­skap och för­för­stå­el­se. Det är er­fa­ren­he­ter som man of­tast in­te har när man är 14 år gam­mal. Ibland blir det in­te så bra. Lä­ra­ren kanske tän­ker att man åker och ser kvin­no­hår och blir be­rörd. Men ut­an för­be­re­del­se åker en elev och ser kvin­no­hår som ba­ra är hår och sen åker man till­ba­ka till ho­tel­let.

Vik­tigt att dis­ku­te­ra

Det var just på ho­tel­let som ni­on­de­klas­sar­na från Fred­rik­shovs slotts sko­la spe­la­de in en film där de hei­la­de.

Kan re­se­hand­led­ning­en och gui­der­na fö­re­byg­ga den här ty­pen av hän­del­ser?

– Ja ab­so­lut. Vi lyf­ter fram hur man kan an­vän­da bå­de ho­tell, re­stau­rang och buss som platt­for­mar för att sam­ta­la och dis­ku­te­ra. Ho­tel­let är in­te ba­ra ett stäl­le att so­va på, ut­an ock­så ett stäl­le för dis­kus­sion om det man sett och upp­levt. Det är en för­läng- ning av klass­rum­met, sä­ger Chris­ter Matts­son.

Re­se­hand­led­ning­en är en ak­tu­a­li­se­rad och ut­veck­lad upp­la­ga av ett ma­te­ri­al från 2009. Den in­ne­hål­ler bå­de ma­te­ri­al till för­be­re­del­ser i klass­rum­met och på plats.

– Vi tyc­ker att det­ta är en väl­digt vik­tig verk­sam­het. Vi har 40 000 svens­ka be­sö­ka­re i Auschwitz var­je år och den ab­so­lu­ta mer­par­ten är ele­ver. Det är någ­ra av de störs­ta pe­da­go­gis­ka in­sat­ser vi har för att stär­ka till­tron till de­mo­kra­tin. Det kan bli fel ibland, men i grund och bot­ten är det här en bra och vik­tig verk­sam­het, sä­ger Chris­ter Matts­son.

”Del i stör­re ar­be­te”

Ingrid Lom­fors är över­in­ten­dent på Fo­rum för le­van­de histo­ria och tyc­ker att det är vik­tigt att för­be­re­da ele­ver­na in­för skol­re­sor.

– Hän­del­sen på sko­lan är i sig in­te or­sa­ken, men den vi­sar på be­ty­del­sen att det finns ett bra ma­te­ri­al för att för­be­re­da ele­ver­na in­för att för­stå all­va­ret i re­san. De kom­mer till en plats som va­rit hel­ve­tet på jor­den, sä­ger hon.

Hon fram­hål­ler att skol­re­sor­na är vik­ti­ga, men att det ba­ra är en del i stör­re ar­be­te.

– En re­sa kan in­te gö­ra un­der­verk, barn vac­ci­ne­ras in­te mot onds­ka på en skol­re­sa. Det här är frå­gor som man mås­te åter­kom­ma till he­la ti­den.

En re­sa kan in­te gö­ra un­der­verk, barn vac­ci­ne­ras in­te mot onds­ka på en skol­re­sa.

FOTO: MOSTPHOTOS, SAN­NA SJÖSWÄRD, KARL GABOR

SKOL­RE­SOR. Fo­rum för le­van­de histo­ria har tag­ti fram en re­segui­de som ska hjäl­pa lä­ra­re att bli bätt­re på att för­be­re­da re­sor till för­in­tel­se­lä­ger. Chris­ter Matt­son vid Se­gersted­tin­sti­tu­tet har va­rit med och ta­git fram re­se­hand­led­ning­en och Ingrid Lom­fors är över­in­ten­dent vid Fo­rum för le­van­de histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.