28 år – och kö­ar re­dan till se­ni­or­bo­en­de

Vallentuna Nyheter - - STOCK­HOLM / NOR­RORT - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Se­ni­or­bo­en­det Bloms­ter­fon­den Sval­näs i Djurs­holm har en kö­tid på 20 år och folk som in­te ens fyllt 30 kö­ar för en fram­ti­da plats. På Djurs­holms­si­dan av Näs­by­vi­ken, i Sval­näs, lig­ger Bloms­ter­fon­dens se­ni­or­bo­en­de. I dag står hiss­nan­de 30 000 i kö för att den da­gen de fyllt 60 ha möj­lig­het att få bo i den lum­mi­ga om­giv­ning­en. Och en som re­dan ser fram emot pen­sions­ål­dern är 28- åri­ga San­na Eriks­son Ek­ström.

– Jag är född 89 och det var min sam­bo, som är född 87, som tyck­te att jag skul­le gå med ock­så. Jag kän­ner att det är en bra trygg­het för fram­ti­den, man vet in­te hur bo­stads­mark­na­den kom­mer se ut, sä­ger hon.

Många und­rar sä­kert: Du är in­te ens 30 år, är det in­te li­te ti­digt att stäl­la sig i kö för se­ni­or­bo­stad?

– Kanske, det var en del som frå­ga­de ”aha, re­dan?”. Men sen när man pra­tat om det så re­so­ne­rar många ”ja... var­för in­te”.

Var­je år be­ta­lar San­na och hen­nes sam­bo 450 kro­nor, peng­ar som an­vänds till dagens verk­sam­het men som ock­så ger köplats till bo­en­det. Och för San­na rå­der det ing­en frå­ga om det kom­mer bli job­bigt att åld­ras.

– Det ska bli skönt att bli gam­mal, frå­gan är bara vad jag ska fyl­la ut ti­den med nu, ha­ha, sä­ger hon.

– Nej, men vi tän­ker li­te mer ”bet­ter sa­fe than sor­ry”. Kanske flyt­tar vi till lan­det en dag och då blir det en trygg­het att veta att man kan bo nå­gon­stans när man vet hur mark­na­den för bo­stä­der i Stock­holm är.

För en bo­stad på se­ni­or­bo­en­det i Djurs­holm så är kö­ti­den mel­lan 10-20 år för att få nå­gon av de cir­ka 140 se­ni­or­bo­stä­der som finns. Ut­ö­ver det finns det även 49 äldre­bo­stä­der, med mer as­si­stans och ett de­mens­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.