Upp­täck ope­ran och sjung som­rig allsång

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS SOMMAR -

MÅN­DAG 3 JU­LI: Par­ty med Peg

Vad pas­sar väl bätt­re en mån­dags­kväll i ju­li än att gå på kon­sert? Peg Par­ne­vik har haft en spikrak kar­riär med skiv­kon­trakt, gram­mis­no­mi­ne­ring och mil­jon­tals spel­ning­ar på Spo­ti­fy. Nu spe­lar hon för förs­ta gång­en själv på Grö­na Lunds lil­la scen, och med sing­lar som ”Ain’t no sa­int” och ”Sthlm nights” blir det ga­ran­te­rat en kväll att min­nas. En­tré­bil­jett till Grö­na Lund kos­tar 115 kro­nor. För 250 kro­nor kan du kö­pa Grö­na Kor­tet – det ger fritt in­trä­de till al­la kon­ser­ter un­der som­ma­ren. Lil­la sce­nen, kloc­kan 20.

TIS­DAG 4 JU­LI: Sjung med, du med

Dags för Allsång på Skan­sen igen! San­na Ni­el­sen är till­ba­ka som pro­gram­le­da­re ef­ter för­ra årets suc­cé. Den här tis­da­gen upp­trä­der bland an­nat Per Gess­le och Mi­ri­am Bry­ant på Skan­sens klas­sis­ka scen. Ta med kom­pi­sen el­ler fa­mil­jen och träng dig fram i folk­ha­vet för att hit­ta en plats. Kväl­len drar igång 19.30 och en halv­tim­me se­na­re bör­jar SVT:s li­ve­sänd­ning.

ONS­DAG 5 JU­LI: Skräm­sel­pro­me­ne­ra

För den som gil­lar spök­histo­ri­er el­ler vill vi­sa upp en an­nan si­da av Stock­holm för släk­ten ord­nas det spökvand­ring­ar i Gam­la stan. Guid­ning­en ut­går från Järn­tor­get 84 kloc­kan 18 och grup­pen leds in och ut i oli­ka grän­der, vrår och skryms­len. Räk­na med att det tar drygt 90 mi­nu­ter och var be­redd på att bli skrämd!

TORS­DAG 6 JU­LI: Bakom ku­lis­ser­na

Reg­nar det? Ta en gui­dad vis­ning på Ope­ran och lär dig allt om Gustav III, som eta­ble­ra­de Kung­li­ga ope­ran 1773. Va­ri lig­ger hem­lig­he­ter­na bakom al­la scen­lös­ning­ar? Vem syr de fan­tas­tis­ka ko­sty­mer­na? Un­der da­gen er­bjuds två vis­ning­ar, kloc­kan 13 och 15. Pris: 150 kro­nor.

FRE­DAG 7 JU­LI: Kungs­an slår hårt

Su­gen på kon­sert? Gil­lar du rock? Då är Rock­fes­ten i Kungs­träd­går­den per­fekt för dig! Mel­lan 7-8 ju­li in­tar band såsom Lil­la­sys­ter, Electric Boys och Ho­ri­sont sce­nen. Från kloc­kan 12-01. En­trén är gra­tis så det är ba­ra att dy­ka upp och nju­ta av roc­ken.

LÖRDAG 8 JU­LI: Slotts­häng i Aus­ten-ko­stym

Be­sök Sko­klos­ter och kas­ta dig in i Ja­ne Aus­tens värld. Just nu på­går en ut­ställ­ning med ko­sty­mer från fle­ra av de po­pu­lä­ra fil­ma­ti­se­ring­ar­na av Aus­tens verk, till ex­em­pel ”Stolt­het och för­dom” och ”För­nuft och känsla”.

SÖN­DAG 9 JU­LI: Skär­gårds­i­dyll

Är det top­pen­vä­der? Var­för in­te ta en tur ut till Skär­går­den över da­gen och upp­täc­ka svensk som­ma­ri­dyll när den är som vack­rast? Om du in­te vill åka allt­för långt så pas­sar Fjä­der­hol­mar­na bra. Bå­tar går var­je tim­me från Ny­bro­plan och re­san tar ca 20 mi­nu­ter. Pac­ka en pick­nick­korg el­ler gör det be­kvämt för dig och ät på nå­gon av re­stau­rang­er­na.

FOTO: JENS MOHR

KOSTYMDRAMA. På Sko­klos­ters slott kan du upp­täc­ka Ja­ne Aus­tens värld i som­mar.

FÖLJ MED PÅ SPÖKVANDRING I GAM­LA STAN.

PEG PAR­NE­VIK SPE­LAR PÅ GRÖ­NA LUND.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.