Skä­ra i fot­bolls­pla­nen? Tänk om, snäl­la po­li­ti­ker!

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Val­len­tu­na­bo

Nå­gon­stans har jag hört att Val­len­tu­na Kom­mun vill att al­la barn ska få en tim­mes ext­ra rö­rel­se per vec­ka, ut­ö­ver id­rotts­lek­tio­ner­na i sko­lan. På vil­ket sätt kan det för­e­nas med att man sam­ti­digt upp­lå­ter en av kom­mu­nens sko­lors fot­bolls­plan till att pa­vil­jong­byg­ge?

På fot­bolls­pla­nen vid Gustav Va­sa­sko­lan spe­lar var­je rast väl­digt många barn fot­boll, de som job­bar på sko­lan har sagt 40-50 styc­ken. Hur kan kom­mu­nen tyc­ka att det är det mest ”kost­nads­ef­fek­ti­va” för­sla­get, att trots bar­nens DAGLIGA, spon­ta­na, lek och rö­rel­se, än­då upp­lå­ta fot­bolls­pla­nen till pa­vil­jong­byg­ge?

Då har vi än­då in­te ta­git hän­syn till att sko­lan an­vän­der fot­bolls­pla­nen till id­rotts­lek­tio­ner bå­de som­mar och vin­ter­tid.

Hur be­döms vad som är kost­nads­ef­fek­tivt, och på hur lång sikt? Vå­ra barn och ung­do­mar, som väx­er upp i Lind­hol­men, be­hö­ver sin fot­bolls­plan NU, för sitt nö­jes och för sin häl­sas skull, för att växa upp till vux­na som upp­skat­tar att rö­ra på sig, och sam­hälls­e­ko­no­miskt mås­te väl det va­ra en vinst? Att det år 2025 kanske ska öpp­nas en ny sko­la i Lind­hol­men har de barn som bör­jar sko­lan nu in­te nå­gon nyt­ta av. De går i hög­sta­di­et då. TÄNK OM, snäl­la po­li­ti­ker! Bygg pa­vil­jong­er­na nå­gon an­nan­stans, el­ler ge ele­ver­na en ny fot­bolls­plan!

17 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.